ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

ÜGYFELEK RÉSZÉRE

 

 

 

 

1.     BEVEZETÉS

2.     ADATKEZELŐ ADATAI

3.     AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELVEI ÉS AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.     AZ ÖN JOGAI

5.     A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

6.     AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A.    Értékesítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

1.     Ajánlatkérés

2.     Profilalkotás

3.     Próbaútra jelentkezés

4.     Gépjármú értékesítés

5.     Bérautó kölcsönzés

6.     Külsős bérautó szolgáltatás

7.     Promóciós autóhasználat

8.     Bizományosi értékesítés

9.     Okmányügyintézés

10.      Gyári kedvezmény igénybevétele

B.    Szerviz tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

1.     Szerviz időpont egyeztetés

2.     Gumitárolás szolgáltatás

3.     Autómentési szolgáltatás

4.     Műszaki vizsga szolgáltatás

5.     Munkafelvétel és javítási megrendelés

6.     Alkatrész értékesítés

7.     Biztonsági berendezések és jogosultságok lekérése

8.     Gyári visszahívási akció

9.     Kárrendezéssel kapcsolatos ügyintézés

10.      Értesítési szolgáltatás

C.    Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

1.     Ügyfélelégedettség mérés

2.     Hírlevél szolgáltatás

3.     Rendezvényszervezés

4.     Közösségi oldalon való megjelenés

5.     Fénykép megosztása

6.     Szponzoráció

7.     Online megjelenés (weboldal látogatói adatai)

8.     Nyereményjáték szervezése

9.     SMS kampány

D.    Pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

1.     Ügyfélátvilágítás a pénzmosási törvény szerint

2.     Ügyfélátvilágítás

3.     Hitel- és lízingközvetítés

4.     Biztosításközvetítés

5.     Számlázás

6.     Könyvelés

E.     Operatív jellegű adatkezelés

1.     Információkérés és kapcsolattartás

2.     Online bejelentkezés

3.     Partnerek és ügyfelek kapcsolattartói adatai

4.     Céges gépjármű követés (GPS)

5.     Panaszkezelés

7.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

 

 1. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

A Ring-Autó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal. 

 

Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit, vásárlóit, érdeklődőit, illetve a szolgáltatás igénybe vevőit, hogy személyes adataikat milyen módon kezeli. Adatkezelő a jelen tájékoztatóval és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóval együttesen tesz eleget a Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettségének.

 

Kérjük, amennyiben bármely adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan bővebb információra lenne szüksége, olvassa el az általános tájékoztatót, vagy vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelő munkatársaival bármely elérhetőségén.

 

 

 1. ADATKEZELŐ ADATAI

 

 • Cégnév:                        Ring-Autó Kft.
 • Székhely:                                  8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18.
 • Weblapok:                                www.ringautokft.huwww.suzukiringveszprem.hu
 • Kapcsolattartás:            Vecsei Péter adatvédelmi referens
 • Telefon:                                    +36 88 579 830
 • E-mail:                                      [email protected]
 • Adatvédelmi referens:               Vecsei Péter

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELVEI ÉS AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

A tájékoztatóban használt fogalmak elsősorban a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban Rendelet) alapján kerültek meghatározásra. A jelen tájékoztatóban használt fogalmak pontos definícióját az Általános Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. 

 

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el: célhoz kötöttség elve, szükségesség-arányosság elve, jogszerűség és tisztességes eljárás elve, átláthatóság elve, adattakarékosság elve, arányosság elve, elszámoltathatóság elve.

 

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban és a Rendelet 5. cikkében. A munkavállalók adatainak kezelését megalapozó jogszabályok pontos megnevezése az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban található.

 

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére. 

 

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából. 

 

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében végrehajtott intézkedésit bővebben az Általános Adatvédelmi Szabályzatban találja. 

 

Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A biztonsági mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb 1 év

 

A biztonsági mentésekre vonatkozó adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Rendelet követelményeinek megfeleljen és biztosítsa a tevékenysége során keletkezett adatok folyamatos és zavartalan rendelkezésre állását. Adatkezelő jelentős mennyiségű adatot kezel, amely adatok biztonságos megőrzéséhez és eseteges sérülésük esetén helyreállításához jelentős közérdek fűződik.

 

Az adatkezelés célja: az adatbiztonság növelése, Adatkezelő működésével kapcsolatos dokumentumok megőrzése és esetleges adatbiztonsági probléma esetén helyreállítása, a munkafolyamatok folytonosságának biztosítása.

 

 

 1. AZ ÖN JOGAI

 

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.  Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni:

 

 

Hozzájárulás

Szerződés teljesítése

Jogi kötelezettség

Jogos érdek

tájékoztatást kérése

kijavítás kérése

korlátozás

törlés

 

tiltakozás

 

 

 

adathordozhatóság

 

 

 

hozzájárulás visszavonása

 

 

 

panasztételi jog

jogorvoslati jog

 

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét. 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni. 

 

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:

Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz.

 

 • A helyesbítéshez való jog

A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz.

 

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:

      • Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.
      • Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal az adatkezelésre.
      • Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.
      • Az adatkezelés jogellenesen történt.
      • Jogszabály írja elő az adatok törlését.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

     • Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
     • Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok korlátozását.
     • Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése vagy védelme érdekében.
     • Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.

 

 • Panasztételi jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé. 

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: [email protected]
 • URL http://naih.hu

 

 • Jogorvoslati jog

Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz

Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték.  A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz

 

 • Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén

A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő a törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy törvényes képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási képességének megfelelő módon. Amennyiben a gyermek életkora és érettsége lehetővé teszi, a gyermek vagy a törvényes képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli tájékoztatást is az adatai kezelésével kapcsolatban. 

 

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 19. cikke tartalmaz.

 

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené – kivéve az Ön hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 22. cikke tartalmaz.

 

 • Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikke tartalmaz.

 

 • A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 8. cikke tartalmaz.

 

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

 

Az adatok megismerésére Adatkezelő munkatársai, megbízottjai – kizárólag munkakörül ellátásához szükséges mértékben – jogosultak.  

 

Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít adatot harmadik országba. Amennyiben eseti jelleggel ilyen adattovábbításra sor kerül, Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít érintettek tájékoztatására és – szükség esetén – hozzájárulásuk dokumentálására. 

 

Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít Partnerek (önálló adatkezelők vagy adatfeldolgozók) részére. 

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével. 

 

Adatfeldolgozókról és az adattovábbítás címzettjeiről bővebb tájékoztatást az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál.

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Ügyfeleinkkel, vásárlóinkkal, érdeklődőinkkel való kapcsolatunk során folyamatosan végzünk adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A konkrét adatkezelési tevékenységek leírása az alábbiakban található:

 

 1. Értékesítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Ajánlatkérés

 

Leírás:

Érintettek ajánlatot kérhetnek Adatkezelőtől termék vagy szolgáltatás vonatkozásában.

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy árajánlatot kérjen termék vagy szolgáltatás vonatkozásában. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszerében tárolja, majd a megfelelő ajánlatot kidolgozza. Adatkezelő az ajánlatot az Érdeklődő által megadott elérhetőségére küldi meg.

Érintettek köre:

A termék vagy szolgáltatás iránt érdeklődők.

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja termék értékesítése vagy szolgáltatási szerződés megkötése. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

ajánlat konkrét tárgya

szerződés tárgyának meghatározása

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a szerződéskötés, mint cél megvalósulásáig, ennek elmaradása hiányában addig, amíg Ön nem tájékoztatja társaságunkat arról, hogy nem kíván szerződést kötni, de legfeljebb 1 évig tárolja az adatokat.

Adattovábbítás:

Nem történik.

 

 

 

 

 1. Profilalkotás

 

Leírás:

Adatkezelő annak érdekében, hogy a termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődő ügyfelek számára a legmegfelelőbb ajánlatot adja, kezeli az Érintett személyes adatait. Adatkezelő kizárólag az Érintett által önként megadott adatokat kezeli. Érintett az adatszolgáltatás megtagadása esetén is jogosult a szolgáltatás igénybevételére, illetve a termék megvásárlására. Az adatkezelés nem minősül a Rendelet 22. cikke szerinti profilalkotásnak.

Az ügyfél a márkakereskedésben személyesen érdeklődik termékek vagy szolgáltatások iránt. Adatkezelő képviselője (értékesítő) a megfelelő segítségnyújtás érdekében – kérdésekkel – feltérképezi Érintett személyi körülményeit. Érintett írásban adja meg hozzájárulását az adatkezeléshez. Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az adatszolgáltatás nem kötelező, az adatkezelés kizárólag hozzájárulása alapján, kérésére történik, amennyiben személyre szabott szolgáltatást kíván igénybe venni. Az adatok tárolása a CRM rendszerben történik.

Érintettek köre:

A termék vagy szolgáltatás iránt érdeklődő ügyfelek.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyfél személyi körülményeinek feltérképezése annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatot adjon Adatkezelő, illetve a megfelelő termék vagy szolgáltatás kiválasztása során Adatkezelő képviselője (értékesítő) megfelelő információkkal rendelkezzen ahhoz, hogy segítséget nyújtson a választáshoz. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – hozzájárulás;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés előkészítése, amennyiben kifejezetten vásárlást megelőző felmérés történik. 

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

foglalkozás, munkáltató, háztartás nagysága, születési idő

profilalkotás

 

célcsoport besorolás

 

 

további, önként megadott adatok

 

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az önként szolgáltatott adatokat a cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

 

 

 

 

 1. Próbaútra jelentkezés

 

Leírás:

Érintettek a termék (gépjármű) megvásárlása előtt próbautat kérhetnek. A próbaúton való részvét feltétele egy felelősségvállaló nyilatkozat aláírása, melyen a jelentkező adatokat szolgáltat azonosítás és vagyonvédelmi érdek érvényesítése érdekében, valamint teljes felelősséget vállal az általa okozott károk tekintetében. 

A nyilatkozaton egyes adatok megadása opcionális, melyet az okirat külön jelöl.

Kizárólag a kötelező adatok megtagadása eredményezi a próbaút lehetőségének megtagadását.

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a próbaút megkezdése előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

Érintettek köre:

A próbaútra jelentkezők.

Adatok eredete:

A jelentkezők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a termék bemutatása értékesítés érdekében, valamint a próbaút során felmerülő eseményekkel kapcsolatban Adatkezelő vagyonvédelmi érdekének védelme.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés előkészítése;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása (kapcsolattartói adatok tekintetében)

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (adattárolás jogalapja)

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, vagyonvédelmi érdek

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

anyja neve

azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből

 

születési helye, ideje

azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből

Az adattárolás időtartama:

A próbaút befejezését követően 60 napig. Az adattárolás időtartamának indoka, hogy a tesztvezetés során kiszabott esetleges szabálysértések, közigazgatási bírságok tekintetében Adatkezelő Érintettel szemben fel tudjon lépni.

Adattovábbítás:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

 

 

 

 1. Gépjármú értékesítés

 

Leírás:

Adatkezelő gépjárművek vásárlásával és értékesítésével foglalkozik. A tulajdonjog-átruházás érdekében adásvételi szerződést köt.

Amennyiben az Adatkezelő által adott árajánlatot Érintett elfogadja, úgy az adatkezelés jelen pont alapján folytatódik. 

Szerződő felek egyeztetnek az adásvétel részleteiről. Adatkezelő – az Érintett által megadott adatokkal – előkészíti a szerződést a vonatkozó jogszabályok és a felek megállapodása alapján. 

Adatkezelő Érintett adatait ügyviteli rendszerében rögzíti és tárolja.

Adatkezelő – amennyiben eladói pozícióban van – kiállítja az értékesítésről szóló számlát. Az adatkezelés a számlázás pont szerint folytatódik.  

Amennyiben jogszabály kötelezővé teszi, Adatkezelő ügyfél-átvilágítást végez.

Érintettek köre:

Gépjárművet vásárló vagy értékesítő természetes személyek, vagy jogi személyek természetes személy képviselői. 

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a tulajdonjog átruházása, a gépjármű-adásvétel lebonyolítása és számlázás.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

születési hely és idő, anyja neve, sz.ig. szám

azonosítás

 

gépjármű adatai

szerződés tartalmi eleme

 

vételár és fizetési feltételek

szerződés tartalmi eleme

 

egyéb szerződéses rendelkezések

szerződés tartalmi eleme

 

tanúk adatai használtautó adásvételi szerződés esetén (név, cím, sz.ig.szám)

kizárólag a szerződés hitelesítésével összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Importőr felé Mobilitásgarancia, jótállás, hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok aktiválása érdekében.

Használt autó esetén az Eurotax rendszer, mint adatfeldolgozó részére, ármegállapítás céljából.

 

 

 

 

 1. Bérautó kölcsönzés

 

Leírás:

Adatkezelő bérautó szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. A jogviszony bérleti szerződés alapján jön létre. Adatkezelő a szolgáltatás előtt köteles ellenőrizni az ügyfél jogosultságát, és biztosítani vagyoni érdekeit. Adatkezelő köteles a gépjármű használati adatait megkeresésre a hatóság rendelkezésére bocsájtani.

Érintett adatai megadásával megrendeli a bérautó szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a gépjárműbérleti szerződés és a nyilatkozat Érintett általi kitöltése és aláírása. Adatkezelő a szerződés alapján számlát állít ki. A nyilatkozatban foglalt adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme a gépjárművel vagy gépjárműben okozott kárért való felelősség érvényesítése, illetve az esetleges szabálysértési és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságok tovább-hárítása. 

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a szolgáltatás igénybevétele előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

Érintettek köre:

A bérautó szolgáltatást igénybe vevő ügyfél

Adatok eredete:

A szolgáltatást igénybe vevő által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél azonosítása, vezetési jogosultságának ellenőrzése, kapcsolattartás és az Adatkezelő vagyoni érdekeinek biztosítása. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (adattárolás jogalapja)

Kezelt adatok köre:

 

 

bérlő

név, cím, jogi személy képviselője

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

e-mail cím

kapcsolattartás (opcionális)

vezetésre jogosult

születési hely és idő, anyja neve, 

azonosítás, hatósági adatszolgáltatás

 

autó átadáskori állapota és tartozékai, autó visszavételkori állapota és tartozékai

igényérvényesítés

 

szolgáltatás kezdő és befejező időpontja

szerződés tartalmi eleme

 

egyéb szerződéses rendelkezések

szerződés tartalmi eleme

 

tanúk adatai (név, cím, sz.ig.szám)

kizárólag a szerződés hitelesítésével összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

Az adattárolás időtartama:

A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

A nyilatkozatban foglalt adatokat Adatkezelő a bérleti időtartam lejártától számított 2 évig tárolja az – esetleges külföldön – történő szabálysértési és közigazgatási bírságok tovább-hárítása indokán. Mivel külföldi hatósági eljárás esetén gyakran előfordul, hogy a bérleti időszakot követően hosszú idővel küldik meg a bírságot, így Adatkezelő vagyoni érdekének érvényesítése érdekében ezen adatok tárolása szükséges. 

Adattovábbítás:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

 

 

 

 

 

 

 1. Külsős bérautó szolgáltatás

 

Leírás:

Adatkezelő Partnereivel való együttműködési szerződés alapján a Partner bérautó szolgáltatását kiajánlja ügyfelei részére. A bérleti jogviszony a Partner és az ügyfél között jön létre. A Ring-Autó Kft. e tekintetben kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez, az Érintettek személyes adatait Partner társaság kezeli. 

Érintett adatai megadásával megrendeli a bérautó szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a gépjárműbérleti szerződés és a nyilatkozat Érintett általi kitöltése és aláírása. Adatkezelő a szerződés alapján számlát állít ki. A nyilatkozatban foglalt adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme a gépjárművel vagy gépjárműben okozott kárért való felelősség érvényesítése, illetve az esetleges szabálysértési és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságok tovább-hárítása. 

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a szolgáltatás igénybevétele előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

Érintettek köre:

A bérautó szolgáltatást igénybe vevő ügyfél

Adatok eredete:

A szolgáltatást igénybe vevő által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél azonosítása, vezetési jogosultságának ellenőrzése, kapcsolattartás és az Adatkezelő vagyoni érdekeinek biztosítása. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek

Kezelt adatok köre:

Partner társaság által kért adatok

 

Az adattárolás időtartama:

A bérleti időszakkal összefüggő, Partner társasággal való elszámolásig, de maximum a bérleti időszak végétől számított 30 napig.

Adattovábbítás:

Partner, mint adatkezelési tevékenységet végző jogi személy felé továbbítjuk adatait. Az adattovábbítás alapja az Adatkezelő és a Partner társaság között létrejött együttműködési megállapodás. 

Partner társaság: Eurent Autókölcsönző Kft.

További tájékoztatás:

Partner Adatkezelési Tájékoztatója, melyet elérhetővé teszünk az Ön részére

 

 

 

 1. Promóciós autóhasználat

 

Leírás:

Adatkezelő bizonyos esetekben lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy Adatkezelő tulajdonát képező gépjárművet használják. A szolgáltatást igénybe vevők autó-használati szerződést és felelősségvállaló nyilatkozatot kötelesek aláírni. Adatkezelő köteles a gépjármű használati adatait megkeresésre a hatóság rendelkezésére bocsájtani.

Érintett adatai megadásával használja a szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a gépjármű-használati szerződés és a nyilatkozat Érintett általi kitöltése és aláírása. A nyilatkozatban foglalt adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme a gépjárművel vagy gépjárműben okozott kárért való felelősség érvényesítése, illetve az esetleges szabálysértési és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságok tovább-hárítása. 

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a szolgáltatás igénybevétele előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél.

Adatok eredete:

A szolgáltatást igénybe vevő által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél azonosítása, vezetési jogosultságának ellenőrzése, kapcsolattartás és az Adatkezelő vagyoni érdekeinek biztosítása. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek

Kezelt adatok köre:

 

 

szolgáltatást igénybe vevő

név, cím, jogi személy képviselője

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

e-mail cím (opcinális)

kapcsolattartás

vezetésre jogosult

születési hely és idő, anyja neve, sz.ig. szám

azonosítás, hatósági adatszolgáltatás

 

autó átadáskori állapota és tartozékai, autó visszavételkori állapota és tartozékai

igényérvényesítés

 

szolgáltatás kezdő és befejező időpontja

szerződés tartalmi eleme

 

egyéb szerződéses rendelkezések

szerződés tartalmi eleme

 

tanúk adatai (név, cím, sz.ig.szám)

kizárólag a szerződés hitelesítésével összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

Az adattárolás időtartama:

A használati szerződés a felek jogai és kötelezettségeinek leírását tartalmazza. Tárolására a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig kerül sor.

A nyilatkozatban foglalt adatokat Adatkezelő a használati időtartam lejártától számított 2 évig tárolja az – esetleges külföldön – történő szabálysértési és közigazgatási bírságok tovább-hárítása miatt. Mivel külföldi hatósági eljárás esetén gyakran előfordul, hogy a bérleti időszakot követően hosszú idővel küldik meg a bírságot, így Adatkezelő vagyoni érdekének érvényesítése érdekében ezen adatok tárolása szükséges.

Adattovábbítás:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

 

 

 

 

 1. Bizományosi értékesítés

 

Leírás:

Adatkezelő az ügyfél tulajdonát képező gépjárművet bizományosi jogviszony keretében birtokba veszi. A jogviszony bizományosi szerződés alapján jön létre.

Az Érintett bizományosi szerződést köt Adatkezelővel a tulajdonát képező gépjármű vonatkozásában. A bizományosi szerződés alapján Adatkezelő a gépjárművet birtokba veszi. 

A bizományosi szerződést Adatkezelő tárolja. A szerződés tartalmazza Érintett kapcsolattartási adatait, melyen Adatkezelő a szerződés teljesítésével összefüggésben felveheti vele a kapcsolatot. Adatkezelő a megbízási szerződés alapján előkészíti az Érintett és leendő vevő közötti adásvételi szerződést. Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy a megbízási szerződésben megadott adatait ezen célból kezelheti. 

Ügyfél megbízása alapján ügyfél meghatalmazhatja Adatkezelő képviselőjét a gépjármű adásvételi szerződés aláírásra. Ebben az esetben ügyfél (érintett) külön meghatalmazásban adja meg adatait. Adatkezelő saját munkavállalója adatait is kezeli ebben a dokumentumban.

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki.

Érintettek köre:

Ügyfél, gépjármű tulajdonosa

Meghatalmazott munkavállaló (meghatalmazás esetén)

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a bizományosi megbízás teljesítése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek a saját munkavállaló adatai vonatkozásában, kizárólag meghatalmazás esetén

Kezelt adatok köre:

név, cím, jogi személy képviselője

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

születési hely és idő, anyja neve, sz.ig. szám

azonosítás (adásvételi szerződés előkészítéséhez)

 

gépjármű adatai

szerződés tartalmi eleme

 

vételár és fizetési feltételek

szerződés tartalmi eleme

 

egyéb szerződéses rendelkezések

szerződés tartalmi eleme

 

tanúk adatai használtautó adásvételi szerződés esetén (név, cím, sz.ig.szám)

kizárólag a szerződés hitelesítésével összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

meghatalmazás:

munkavállaló adatai

név, cím, születési hely, idő, anyja neve, sz.ig. szám

meghatalmazáshoz szükséges tartalmi követelmény

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Értékbecslés esetén az Eurotax rendszer részére kerülnek adatok továbbításra. 

 

 

 

 

 

 1. Okmányügyintézés

 

Leírás:

Adatkezelő okmányügyintézés szolgáltatást nyújt, melyet Partnerei segítségével teljesít. Az okmányügyintézés során a társaság Érintett utasítására – kvázi adatfeldolgozójaként – jár el. 

Érintett igénybe kívánja venni az okmányügyintézés szolgáltatást. Az okmány típusától függően Adatkezelő rögzíti a szükséges adatokat. Érintett meghatalmazást ad Adatkezelőnek vagy Adatkezelő Partnerének az ügyintézésre. Adatkezelő és Partnere kizárólag Érintett utasítása alapján használják fel adatait. 

A szükséges adatok körét – a hatósági eljárásra tekintettel – jogszabály is meghatározza. A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki az ügyfél felé.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az érintett utasítására elvégzett adatkezelési műveletek az okmányügyintézés érdekében. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése azzal, hogy az okmányügyintézés tekintetében a kezelt adatok körét jogszabály határozhatja meg.

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

okmány típusától függően szükséges adatok

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Adatkezelő az adatokat Partnerének továbbítja, aki személyesen jár el az okmányügyintézés során. A Partnerek adatait jelen szabályzat melléklete tartalmazza. Az adatok továbbításra kerülnek az okmányt kiállító hatóság felé. 

 

 

 

 

 1. Gyári kedvezmény igénybevétele

 

Leírás:

Adatkezelő - Importőr által kínált - kedvezményes árat bizonyos vásárlói kör részére. A kedvezményt Importőr nyújtja, és a kedvezmény igénybevételére vonatkozó feltételeket is Importőr határozza meg. Adatkezelő ADATFELDOLGOZÓként jár el a kedvezménnyel kapcsolatos adatok tekintetében.

Érintett Kedvezmény nyilatkozat c. dokumentum kitöltésével és az abban foglalt adatok megadásával, okiratok csatolásával veheti igénybe a kedvezményt.

Érintettek köre:

A kedvezményt igénybe vevő személyek.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a kedvezményre való jogosultság ellenőrzése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

a konkrét kedvezményes ajánlatban foglalt adatok és iratok másolata (ld. Kedvezmény nyilatkozat).

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Importőr illetve VW Gyár felé.

Importőr Adatkezelési Tájékoztatója, melyet elérhetővé teszünk az Ön részére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bejövő telefonhívások rögzítése

 

Leírás:

Adatkezelő a központi telefonszámára érkező telefonhívásokat rögzíti. Az automata rendszer az ügyfelet a rögzítés tényéről tájékoztatja. Amennyiben Érintett ehhez nem járul hozzá, úgy lehetősége van a hívás megszakítására.

Érintettek köre:

Aki Adatkezelő központi telefonszámát hívja, telefonbeszélgetést folytat

Adatok eredete:

Az Érintett által indított telefonhívás.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a minőségbiztosítás, egyes esetekben a telefonon megadott hozzájárulási nyilatkozatok tárolása.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

a beszélgetés felvétele, tartalma

tartalmi ügyintézés

 

a hívó telefonszáma (amennyiben kijelzésre került)

azonosítás

Az adattárolás időtartama:

Az Invitech Kft., mint adatfeldolgozó 15 napig tárolja a felvételeket. Adatkezelő a rögzített beszélgetéseket saját szerverére letölti és tárolja. Adatkezelő a cél megvalósulásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat. 

Adattovábbítás:

Adatkezelő az Invitech Kft, mint Adatfeldolgozó megbízásával rögzíti és tárolja az adatokat.

További információ: 

https://invitech.hu/adatvedelem

 

 

 

 

 1. Szerviz tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Szerviz időpont egyeztetés

 

Leírás:

Érintettek – személyesen, telefonon, e-mailben, vagy a weblapon keresztül – időpontot kérhetnek Adatkezelő szerviz szolgáltatásainak igénybevételére. 

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy időpontot kérjen szolgáltatás nyújtására.

Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszer előjegyzési naptárában rögzíti.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szolgáltatási szerződés megkötése, a szolgáltatás nyújtására való előkészület.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (gyári visszahívási akció tekintetében)

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

szolgáltatáshoz szükséges adatok (pl.: autó adatai, hibajelenség, igényelt szolgáltatás, stb.)

szerződés teljesítése

 

rendszám, alvázszám

gyári visszahívási akció ellenőrzésének érdekében

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó garanciaidő lejártáig tárolja az adatokat. 

Amennyiben ügyfél az időponton nem jelenik meg, úgy az előjegyzés – a rendszer technikai lehetőségei szerint – legfeljebb 6 hónapon belül törlésre kerül.

Adattovábbítás:

Nem történik.

 

 

 1. Gumitárolás szolgáltatás

 

Leírás:

Adatkezelő gumitárolás szolgáltatást nyújt ügyfelei részére.

Érdeklődő szolgáltatási szerződés alapján veszi igénybe a gumitárolás szolgáltatást. Az ügyféladatok az ügyviteli rendszerben is rögzítésre kerülnek. A gumik tárolása zárt helyen történik. A gumikra egyedi azonosító, vagy a gépjármű rendszáma kerül felírásra az azonosítás érdekében.

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlázási tevékenységet végez.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (gyári visszahívási akció tekintetében)

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

abroncs mérete, gyártmánya, állapota

szerződés teljesítése

 

rendszám

gumitárolás során a gumi azonosítsa

 

alvázszám

biztonsági ellenőrzés, hogy megfelelő gumi van-e a gépjárművön

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Nem történik.

 

 

 

 

 1. Autómentési szolgáltatás

 

Leírás:

Adatkezelő autómentő szolgáltatást nyújt Partner vállalkozás segítségével. Partner vállalkozás adatfeldolgozói tevékenységet végez. 

Érintett bejelenti Adatkezelőnek, hogy autómentő szolgáltatást kíván igénybe venni. Amennyiben Érintett a Mobilitásgarancia központi számán tett bejelentést, úgy a Mobilitásgarancia ügyfélszolgálata lép kapcsolatba Adatkezelővel. 

Adatkezelő felveszi a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat. Az ügyféladatok az ügyviteli rendszerben is rögzítésre kerülnek. Adatkezelő az adatokat átadja Partner vállalkozásnak.

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

gépkocsi típusa, színe, rendszáma, alvázszáma

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

 

pontos helyszín, hibajelenség, igényelt szolgáltatás, érintettek száma

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

 

 

Mobilitás garancia jogosultság, utolsó szerviz időpontja

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése, számlázáshoz szükséges

 

igényelt szolgáltatások leírása, fizetési feltételek

szerződés teljesítése

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A konkrét autóval kapcsolatos szolgáltatás (pl.: javítás) befejezését követő számlázásig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig

Adattovábbítás:

Adatkezelő a szükséges adatokat továbbítja az autómentést nyújtó Partner szolgáltató felé, melynek alapja a Partnerrel kötött együttműködési megállapodás.

Mobilitás garancia esetén az Importőr felé is.

 

 

 

 

 1. Műszaki vizsga szolgáltatás

 

Leírás:

Hatóság műszaki vizsgáztatás szolgáltatást nyújt, melyet Adatkezelő kiajánl ügyfelei részére. A műszaki vizsgáztatással, mint közvetített szolgáltatással kapcsolatban adattovábbítás történik más Hatóság felé. 

Érintett bejelenti Adatkezelőnek, hogy műszaki vizsgáztatás szolgáltatást kíván igénybe venni. 

Adatkezelő felveszi a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat. A szükséges adatok körét – a hatósági eljárásra tekintettel – jogszabály is meghatározza.  

Új autó vásárlása során az érintett ügyfél Adatkezelő munkavállalóját hatalmazza meg a Hatóság előtti eljárással a műszaki vizsga során.

Használt autó esetén a CRM rendszer által kiállított munkalap a Hatóság előtti eljárás alapja, melyben az érintett ügyfél Adatkezelőt hatalmazza meg.

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki az ügyfél felé.

A hatósági ügyintézés során a társaság a hatóság ADATFELDOLGOZÓJAKÉNT jár el.

A szükséges adatok körét – a hatósági eljárásra tekintettel – jogszabály is meghatározza.  

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői

Munkavállaló, mint meghatalmazott adatai magánszemély meghatalmazása alapján

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése, a műszaki vizsga lebonyolítása érdekében

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogszabályi kötelezettség:

2015. évi CL. törvény 36. § (1) bekezdés és 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) bekezdés

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (munkavállaló, mint meghatalmazott adatainak kezelése tekintetében)

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

gépkocsi típusa, színe, rendszáma, alvázszáma

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

 

szolgáltatás megjelölése, fizetési feltételek

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

 

meghatalmazás:

munkavállaló adatai

név, cím

meghatalmazáshoz szükséges tartalmi követelmény

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig. 

Adattovábbítás:

Adatkezelő a szükséges adatokat továbbítja a műszaki vizsgáztatást végző Hatóság (Partner) felé, melynek alapja a Partnerrel kötött együttműködési megállapodás (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium).

 

 

 

 

 1. Munkafelvétel és javítási megrendelés

 

Leírás:

Adatkezelő szervízszolgáltatást nyújt ügyfelei részére.

Érdeklődő szolgáltatási szerződés (munkalap, Vállalási Szabályzat) alapján veszi igénybe a szerviz szolgáltatást. Az ügyféladatok az ügyviteli rendszerben is rögzítésre kerülnek.  A munkalapok papír alapon kerülnek tárolásra.

Szerviz autós javítás esetén Adatkezelő kezeli a gépjármű tartózkodási helyét a helyszíni javítás elvégzése érdekében. 

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében és a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

rendszám

azonosítás

 

alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése, km óra állása

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

 

autó állapota, tartozékok, üzemanyagszint

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

 

igényelt szolgáltatások leírása

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

szerviz autós javítás esetén

gépjármű tartózkodási helye

mobil szerviz szolgáltatás helyszíni javításához szükséges adat

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Garanciális javítás és egyéb Importőri ügyintézést igénylő esetben (pl.: szerviz-könyv rendelés) az Importőr részére továbbítja az adatokat Adatkezelő.

Audatex részére továbbításra kerülnek az autó, valamint a tulajdonos adatai a pontos javítási kalkuláció elkészítése érdekében.

Műszaki segítség igénylése esetén Adatkezelő alvázszámot továbbít Importőr felé. 

 

 

 

 

 1. Alkatrész értékesítés

 

Leírás:

Adatkezelő alkatrészt értékesít ügyfelei részére.

Érdeklődő a gépjárműve alvázszámának megadásával azonosítja a gépjárműve típusát. Adatkezelő munkatársa az alvázszám alapján értékesíti számára a gépjárművéhez megfelelő alkatrészt. 

Amennyiben a vásárolni kívánt alkatrész nem áll rendelkezésre, úgy Érintett megrendelést ad le. Adatkezelő rögzíti Érintett telefonszámát és/vagy e-mail címét (az Érintett kérése alapján) azon célból, hogy értesítse az alkatrész megérkezéséről.

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlázási tevékenységet végez.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyfél gépjárművéhez megfelelő alkatrész megtalálása és beszerzése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

név, cím

számlázás

 

alvázszám

szerződés teljesítése

 

telefonszám, e-mail cím (rendelés esetén)

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Importőr által biztosított rendszeren keresztül azonosítható a megfelelő alkatrész 

 

 

 

 

 1. Biztonsági berendezések és jogosultságok lekérése

 

Leírás:

Adatkezelő az általa képviselt márkák tekintetében biztosítja gépjármű indító kulcs utánrendelését, az indításgátló tartozék illesztését és komponens védelem feloldását, valamint a rádió kód gyári lekérését. 

Érintett a következő szolgáltatások valamelyikét kívánja igénybe venni: 

  1. gyári kulcs utánrendelés, 
  2. indításgátló tartozék illesztése és komponens védelem feloldása,
  3. gyári rádiókód lekérése. 

Fenti szolgáltatásokat kizárólag a jármű tulajdonosa, üzembentartója, illetve meghatalmazottjuk veheti igénybe a vagyoni viszonyok biztosítása érdekében. 

Érintett büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik azon tényről, hogy a szolgáltatás igénybevételére jogosultsággal rendelkezik. Érintett gépjárműve forgalmijának és személyi igazolványának bemutatásával igazolja jogosultságát. 

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlázási tevékenységet végez.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyfél gépjárművéhez megfelelő kulcs, tartozék, kód megrendelése és gyári lekérése, illetve a jogosultság – tulajdonosi jogok – ellenőrzése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

név, cím

számlázás

 

alvázszám

szerződés teljesítése

 

rendszám

azonosítás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás (Érintett tájékoztatása a teljesítésről)

 

forgalmi engedély és személyi igazolvány bemutatása

jogosultság igazolása

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Importőr által biztosított rendszeren keresztül az Importőr részére a szolgáltatás igénybevételének érdekében.

 

 

 

 

 

 1. Gyári visszahívási akció

 

Leírás:

 

Adatkezelő a Porsche Hungária Kft és a Volkswagen AG, vagy a Magyar Suzuki Zrt. által kiírt visszahívási akciókat saját ügyfelei felé teljesíti. Adatkezelő kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez.

Az Importőr a gépjárművek gyári hibája esetén gyári visszahívási akciót hirdet. A márkakereskedések a gépkocsi azonosító adatai alapján ellenőrzik, hogy szerepel-e rendszerükben. Az akcióban érintett gépkocsik tulajdonosait Adatkezelő tájékoztatja a visszahívási akcióról. 

Amennyiben Adatkezelő nem rendelkezik kapcsolattartási adatokkal, úgy Adatkezelő szükség esetén igénybe veszi az állami nyilvántartás adatait. 

A visszahívási akcióval kapcsolatos adatok az ügyviteli szoftverben rögzítésre kerülnek.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, akinek gépjárműve a gyári visszahívási akcióban érintett (természetes személyek, vállalkozások képviselői).

Adatok eredete:

Saját nyilvántartási rendszer.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a visszahívási akció teljesítése. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6 cikk (1) bekezdés d) pont - létfontosságú érdek;

Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek;

- a konkrét visszahívás technikai okától függően

Kezelt adatok köre:

név, rendszám

azonosítás

 

cím, telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése

a gyári visszahívási akcióról való tájékoztatáshoz szükséges adatok

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A gyári visszahívási akció teljesítéséig. 

Adattovábbítás:

A sikeres visszahívás tényéről – a visszahívás kiírásától függően – Adatkezelő tájékoztatja az Importőrt.

 

 

 

 

 

 1. Kárrendezéssel kapcsolatos ügyintézés

 

Leírás:

Adatkezelő vállalja az ügyfelek biztosítási jogviszonya alapján a biztosítóval való kapcsolattartást és ügyintézést. Adatkezelő kizárólag a Partner biztosító rendelkezése alapján kezel adatokat, így ügyfél felé kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez.

Adatkezelő felveszi a Partner biztosító által kért biztosítási ügyintézéshez szükséges adatokat. Adatkezelő a szükséges adatokat továbbítja a Partner felé.

Az ügyféladatok az ügyviteli rendszerben is rögzítésre kerülnek.  

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlázási tevékenységet végez.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, akik kérik a biztosítási ügyintézés szolgáltatást

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyfél részére kárrendezési szolgáltatás nyújtása, a biztosítóval való kapcsolattartás.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

név, cím, rendszám

azonosítás

 

Partner biztosító neve, kárszám

azonosítás

 

Partner biztosító által a kárrendezéshez szükséges adatok

kárrendezési szolgáltatás nyújtása

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig: a kárrendezés – biztosítói térítéssel való – befejezéséig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig

Adattovábbítás:

Adatkezelő továbbítja az adatokat Partner biztosító felé a Partner biztosító által meghatározott módon (elektronikus, Partner ügyviteli rendszerén keresztül).

További Információ:

Biztosító Partner Adatkezelési Tájékoztatója, melyet elérhetővé teszünk az Ön részére

 

 

 

 1. Értesítési szolgáltatás

 

Leírás:

Adatkezelő különböző, gépjárművel kapcsolatos határidők lejárta előtt értesítést küld ügyfelei részére. 

Érintett gépjárművének adatait Adatkezelő – más szolgáltatással kapcsolatosan – tárolja. Adatkezelő az adatbázis alapján tájékoztatja Érintettet a gépjárművel kapcsolatos valamely határidő közeledtéről (pl.: műszaki vizsga lejárta, garancia idő lejárta, stb…) az Érintettet által megadott elérhetőségeken (telefon, SMS, e-mail). 

Az ügyfélnek jogos érdeke, hogy gépjárműve folyamatosan rendelkezzen érvényes forgalmi engedéllyel, megfelelő műszaki állapotban legyen, és ezen keresztül Adatkezelőnek is jogos érdeke, hogy ennek biztosításával az ügyfelek elégedettségét, valamint saját szolgáltatásainak színvonalát növelje, továbbá elősegítse a gépjárművek megfelelő műszaki állapotának fenntartását és ezáltal növelje a szervizelési szolgáltatások hatékonyságát is. 

Érintett – az értesítést követően – dönthet a szolgáltatás igénybevételéről, illetőleg arról, hol kívánja igénybe venni a szolgáltatást.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői

Adatok eredete:

Az Érintett által korábbi szolgáltatások igénybevétele során önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyfél tájékoztatása, valamely, gépjárművével kapcsolatos határidő közeledtéről. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (Adatkezelő jogos érdeke, hogy ezen biztonságilag is fontos szolgáltatás kapcsán ügyfelei elégedettségét vívja ki)

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

műszaki vizsga lejártának dátuma

szolgáltatás teljesítése

 

legutolsó szerviz (olajcsere) időpontja

szolgáltatás teljesítése

 

garanciaidő lejártának időpontja

szolgáltatás teljesítése

 

rendszám

azonosítás

 

alvázszám

azonosítás

Az adattárolás időtartama:

A szolgáltatásból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Ügyfélelégedettség mérés

 

Leírás:

Adatkezelő minőségbiztosítási okból ügyfélelégedettségi mérést végezhet. Ennek keretében Érintettek online, telefonon vagy papír alapon, vagy telefonos ügyfélszolgálati hívás útján értékelik Adatkezelő szolgáltatását, tevékenységét, termékét.

Adatkezelő saját maga, illetve Partner vállalkozás bevonásával is végezhet ügyfélelégedettség mérést. 

Érintett az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybe vétele, vagy termékének megvásárlását követően megkeresésre kerül a termék vagy szolgáltatással kapcsolatos értékelés adása érdekében.

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás, értékelés) ügyviteli rendszerben tárolja.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, akik a szolgáltatást igénybe vették, illetőleg terméket vásároltak, és értékelést adtak.

Adatok eredete:

Az érdeklődők által – más adatkezelési tevékenység során – önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja minőségbiztosítási szempontból a szolgáltatásokról történő visszajelzés kérése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Adatkezelő jogos érdeke (termékek és szolgáltatások javítása ügyfélvisszajelzések alapján)

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

munkaszám, eljáró munkatárs neve, dátum, megfogalmazott értékelés

minőségbiztosítási ok

Az adattárolás időtartama:

Az értékelés megadásától számított 1 (egy) év.

Adattovábbítás:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a felmérés végrehajtásához, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére. 

További információ:

https://caradvisor.hu/privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hírlevél szolgáltatás

 

Leírás:

Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt már meglévő, vagy leendő ügyfelei, érdeklődői részére. A hírlevél szolgáltatást kizárólag az Érintett kérésére nyújtja Adatkezelő. Az adatkezelés célja a tájékoztatás nyújtása.

Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerben tárolja.

Adatkezelő a hírlevelet egyfelől saját rendszeréből, másfelől adatfeldolgozóin keresztül küldi ki.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek és érérdeklődők, akik hírlevél formájában szeretnének értesülni ajánlatokról, akciókról, információkról, és ezen adatkezeléshez hozzájárulásukat adták. 

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, hírlevél kiküldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

e-mail cím

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

Adattovábbítás:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a hírlevél kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére. 

Adatkezelő önállóan is folytat hírlevél küldési tevékenységet.

 

 

 1. Rendezvényszervezés

 

Leírás:

Adatkezelő promóciós rendezvények szervezése során lehetővé teszi, hogy az Érintettek egy csoportja vegye igénybe szolgáltatásait.

Érintett részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett eseményen, rendezvényen. A részvétel önkéntes. Adatkezelő a rendezvény szervezésével, azon való részvétel biztosításával a meghívottak számára szolgáltatást nyújt. 

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, akik részt kívánnak venni Adatkezelő által szervezett eseményen. 

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szervezéssel kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás, rendezvényre való előkészületek megtétele.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

e-mail cím, telefonszám

kapcsolattartás

 

létszám, eseménnyel kapcsolatos adatok

szerződés tartalmi eleme

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a cél megszűnéséig, illetve a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig.

Adattovábbítás:

 

 

 

 1. Közösségi oldalon való megjelenés

 

Leírás:

Adatkezelő jelen van a Facebook, illetve Instagram közösségi oldalakon. Érintett a közösségi oldalon felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel, illetve beállíthatja követését, amennyiben híreket kíván kapni. Érintett - a közösségi oldal szabályzatának elfogadásával - elfogadja, hogy a közösségi oldal ezen aktivitásáról információt szolgáltat Adatkezelő részére, és ezen tájékoztatás birtokában fejti ki magatartását. Érintett aktív magatartása - az üzenet és értékelés tartalma, mint adattartalom tekintetében hozzájárulásnak tekintendő.

Érintett – akár valós vagy fiktív – adatainak megadásával regisztrál a közösségi oldalra. A regisztrációval egyidejűleg Érintett elfogadja a közösségi oldal adatkezelési szabályzatát.

Adatkezelő szintén a közösségi oldal adatkezelési szabályzata alapján van jelen. Adatkezelő a közösségi oldalon közzétesz képeket, felvételeket eseményekről, szolgáltatásairól. Amennyiben a közzétett felvételek nem minősülnek tömegfelvételnek, Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulásával teszi közzé az adatokat.

Érintettek köre:

Azon személyek, akik a közösségi oldalon Adatkezelő oldalát önként követik, kedvelik, illetve megosztják, valamint Adatkezelő számára üzenetet küldenek.

Adatok eredete:

Érintett által a közösségi oldalon való regisztrációkor közölt adatok (Adatkezelő az adatok valódiságát nem ellenőrzi, azokért nem felel)

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, hírek és események megosztása az érdeklődőkkel.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

publikus név

azonosítás, kapcsolattartás

 

publikus e-mail cím

kapcsolattartás

 

publikus fotó

azonosítás

 

üzenet tartalma

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Az Érintett általi követés leállításáig, illetve a korábban szolgáltatott adatok azok kérelemre való törléséig. 

Adattovábbítás:

A közösségi oldal számára történik adattovábbítás.  

További tájékoztatás:

A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait az egyes oldalak weboldalain ismerheti meg az Érintett.

 

 

 

 

 

 

 1. Fénykép megosztása

 

Leírás:

Adatkezelő eseti jelleggel megosztja weboldalán vagy közösségi oldalain azon ügyfelei fényképét, akik ehhez hozzájárulásukat adták.

Adatkezelő a gépjármű átadás során, Érintett kérésére fényképet készít Érintettről és a gépjárműről. Érintettetek hozzájárulásával Adatkezelő a fényképeket közzéteszi weblapján vagy közösségi oldalán. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonására a konkrét adat megjelölésével kerülhet sor.

Érintettek köre:

Azon személyek, akik hozzájárultak fénykép készítéséhez és annak megosztásához a közösségi oldalon és a honlapon.

Adatok eredete:

Adatkezelő által készített fénykép.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő image építése elégedett ügyfeleinek bemutatása által.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

képmás

élményről származó emlék

 

név, lakcím

hozzájárulás dokumentálása érdekében azonosítás

Az adattárolás időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig, az Érintett részére történő megküldésig, illetve a weblapon vagy a közösségi oldalon történő közzétételig.

A hozzájáruló nyilatkozat tárolása a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Adattovábbítás:

A közösségi oldal számára történik adattovábbítás.  

További tájékoztatás:

A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait az egyes oldalak weboldalain ismerheti meg az Érintett.

 

 

 

 

 1. Szponzoráció

 

Leírás:

Adatkezelő Érintettek művészi, sportolói eredményeire tekintettel, marketing céllal, támogatási szerződés alapján ideiglenes gépjármű használatot biztosít Érintettek részére. Adatkezelő köteles a gépjármű használati adatait megkeresésre a hatóság rendelkezésére bocsájtani.

Érintett adatai megadásával használja szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szponzorációs szerződés és a nyilatkozat kitöltése és aláírása. A nyilatkozatban foglalt adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme a gépjárművel vagy gépjárműben okozott kárért való felelősség érvényesítése, illetve az esetleges szabálysértési és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságok tovább-hárítása. 

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a szolgáltatás igénybevétele előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

Érintett a szponzorációs szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét, illetve az ezzel kapcsolatban esetlegesen készült fényképeket weboldalán, közösségi oldalán, illetve egyéb offline információs és marketing felületein közzé tegye.

Érintettek köre:

A támogatási szerződés alapján gépjármű-használati szponzorációval támogatott természetes személy.

Adatok eredete:

A támogatott személy által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

A szponzorációval támogatott személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, vezetési jogosultságának ellenőrzése, és az Adatkezelő vagyoni érdekeinek biztosítása. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása (kizárólag képmás tekintetében), melyet a szponzorációs szerződéssel kapcsolatban ad meg

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek (adattárolás jogalapja)

Kezelt adatok köre:

 

 

szponzorált személy

név, cím, jogi személy képviselője

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

vezetésre jogosult

név, születési hely és idő, anyja neve, 

azonosítás, hatósági adatszolgáltatás

 

autó átadáskori állapota és tartozékai, autó visszavételkori állapota és tartozékai

igényérvényesítés

 

szolgáltatás kezdő és befejező időpontja

szerződés tartalmi eleme

 

egyéb szerződéses rendelkezések

szerződés tartalmi eleme

 

tanúk adatai (név, cím, sz.ig.szám)

kizárólag a szerződés hitelesítésével összefüggésben jogszabályi kötelezettségből

képmás

Érintett által kifejtett marketing tevékenység keretében

Az adattárolás időtartama:

A szponzorációs szerződés a felek jogai és kötelezettségeinek leírását tartalmazza. Tárolására a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig kerül sor.

A nyilatkozatban foglalt adatokat Adatkezelő a használati időtartam lejártától számított 2 évig tárolja az – esetleges külföldön – történő szabálysértési és közigazgatási bírságok tovább-hárítása miatt szükséges. Mivel külföldi hatósági eljárás esetén gyakran előfordul, hogy a bérleti időszakot követően hosszú idővel küldik meg a bírságot, így Adatkezelő vagyoni érdekének érvényesítése érdekében ezen adatok tárolása szükséges. 

Adattovábbítás:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

 

 1. Online megjelenés (weboldal látogatói adatai)

 

Leírás:

Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy mely cookiekat, milyen célból használja. Az Érintett a cookiekat saját számítógépén, saját böngészőjében tudja szabályozni.

A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad, illetve biztosítja a sütik letiltási lehetőségét.

A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést eredményezhet! 

Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja a weblapot. A weblap használatához nem szükséges cookiek kikapcsolhatóak.

Érintettek köre:

Adatkezelő weblapját meglátogató személy.

Adatok eredete:

Weblapon elhelyezett cookiek által gyűjtött adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a weblap működésének, funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény növelése, marketing és statisztikai célú adatgyűjtés.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Alkalmazott cookiek:

feltétlenül szükséges cookiek

weblap működésének biztosítása (nem gyűjtenek személyes adatot, kizárólag a weboldal működését biztosítják, pl.: hibajelzés)

 

funkcionális cookiek

felhasználói élmény növelése

(a látogató által meghatározott beállítások megjegyzése a weblap megjelenése tekintetében)

 

célzott cookiek

látogató számára minél relevánsabb tartalom megjelenítése (a látogató érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését biztosítják)

 

harmadik fél által biztosított cookiek

marketing cél (más weboldalakra közvetít információt, pl.: Facebook kedvelés)

Egyéb webanalitikai eszközök: 

Facebook pixel

a weblapba épített olyan alkalmazás (JavaScript), mely üzenetet küld a Facebook közösségi oldalnak a weboldalon történt aktivitásról, személyes adatot nem rögzít

 

Facebook remarketing

a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Facebook részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Facebook használata során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít

 

Google Adwords remarketing

a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Google részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Google Display használata, illetve adott kifejezésre való keresés során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít

További tájékoztatás:

https://www.ringautokft.hu/cookie-tajekoztato

https://www.suzukiveszprem.hu

www.facebook.hu

www.support.google.com

 

 1. Nyereményjáték szervezése

 

Leírás:

Adatkezelő nyereményjátékokat szervez, melyen Érintettek - meghatározott adataik megadása mellett - részt vehetnek. A nyereményjátékon való részvételi szándék jelzését Adatkezelő az egyéb adatkezelési hozzájárulásoktól elkülönítve kezeli.

Érintett adatainak megadásával jelentkezik a nyereményjátékra. Adatkezelő a megadott adatok – a nyereményjáték konkrét szabályaitól függően – papír alapon vagy elektronikusan tárolja az adatokat. Adatkezelő a megadott adatok segítségével tájékoztatja a nyerteseket. Adatkezelő a nyertesek nevét weboldalán vagy közösségi oldalán is közzé teheti, mely így harmadik személy számára is megismerhetővé válik. Adatkezelő tájékoztatja erről Érintetteket és kéri, hogy ezen tájékoztatás tudatában jelentkezzenek a nyereményjátékra.

Érintettek köre:

A nyereményjátékon részt venni kívánó személy

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a nyereményjáték megszervezése, a résztvevők tájékoztatása az eredményről. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli; a nyereményjáték befejezéséig. 

Adattovábbítás:

További Információ:

A konkrét nyereményjáték kiírásakor kerül megadásra.

 

 

 

 

 1. SMS kampány

 

Leírás:

Adatkezelő SMS formájában marketing információkat közöl Érintettekkel.

Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja, marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerben tárolja.

Érintettek köre:

Azon érdeklődők, ügyfelek, akik adataik ilyen jellegű kezeléséhez hozzájárultak

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, SMS küldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

Adattovábbítás:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a marketing információk kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.

Adatkezelő önállóan is végez SMS kampány tevékenységet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Ügyfélátvilágítás a pénzmosási törvény szerint

 

Leírás:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet az azonosítási és ellenőrzési kötelezettségről, illetve Érintett jogairól. Érintett az ügyfél-átvilágításra vonatkozó nyilatkozat kitöltésével megadja adatait. Érintett köteles a felsorolt dokumentumok bemutatására. Adatkezelő ellenőrzi az okmányok érvényességét, illetve meghatalmazás esetén a meghatalmazás érvényességét, a képviselő képviseleti jogosultságát. 

Adatkezelő a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján másolatot készít a bemutatott dokumentumokról.

Érintettek köre:

Ügyfél, ügyfél meghatalmazottja, rendelkezésre jogosult személy, kézbesítési megbízott, jogi személy képviselője, akik a Pmt. szerinti ellenőrzési kötelezettség alá esnek.

Adatok eredete:

Az Érintett által bemutatandó okiratok tartalma alapján: természetes 

személy esetén: személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, lakcímkártya, külföldi állampolgár úti okmánya, személyazonosító igazolványa, tartózkodási jogot igazoló okmánya;

jogi személy esetén: 30 napnál nem régebbi okirat, miszerint a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, bejegyzési kérelmet benyújtotta, egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, belföldi jogi személy létrejöttét igazoló hatósági nyilvántartásba vétel, külföldi jogi személy külföldi nyilvántartásba vételét igazoló okirat, jogi személy létesítő okirata.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a Pmt. által előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése az Érintett azonosítása során. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség;

2017. évi LIII. törvény

Kezelt adatok köre:természetes személy

családi és utónév 

születési családi és utónév

ügyfél ellenőrzése a jogszabály alapján

 

állampolgárság

 

 

születési hely és idő

 

 

anyja neve

 

 

lakcím, tartózkodási hely

 

 

azonosító okmány típusa és száma

 

 

okmányok másolata

 

jogi személy 

név, rövidített név

 

 

székhely, külföldi esetén magyarországi fióktelephely

 

 

főtevékenység

 

 

képviseletre jogosultak neve, beosztása

 

 

kézbesítési megbízott

 

 

cégjegyzékszám

 

 

alapító határozat száma

 

 

adószám

 

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve teljesítéstől számított 8 évig; a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szerv az adatokat, okiratokat 10 évig köteles őrizni.

Adattovábbítás:

A 2017. évi LIII. törvény alapján Adatkezelő köteles bejelentést tenni a hatóság felé, amennyiben pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására vonatkozó adat merül fel. 

A 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján – fent megjelölt esetben – Adatkezelő köteles tájékoztatni a hatóság az üggyel összefüggő adatokról – beleértve az üzleti titoknak minősülő adatokat is. 

 

 

 

 

 

 1. Ügyfélátvilágítás

 

Leírás:

Adatkezelő engedélyezheti ügyfelei részére, hogy termékeit, szolgáltatásait átutalással, késleltetett fizetéssel egyenlítse ki. Adatkezelő ügyfélátvilágítást végez kockázatelemzés céljából.

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy adatai megadásával fizetési kedvezményt kérhet, és hogy Adatkezelő ezen adatokat kockázatelemzésnek veti alá. 

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az adatok megadása nem kötelezi Adatkezelőt a fizetési kedvezmény nyújtására, azt kizárólag ügyfél-politikai indokból nyújthatja.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, akik a fenti fizetési konstrukciót kívánják igénybe venni.

Adatok eredete:

Érintett adatai megadásával kérelmet nyújt be Adatkezelőnek. Adatkezelő az megadott adatokat elemzi, ellenőrzi (pl.: Opten cégtárban), majd dönt az engedélyezésről. 

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő jogos gazdasági érdekeinek védelme azon esetben, amikor ügyfelei érdekében fizetési kedvezményt nyújt. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

Kezelt adatok köre:természetes személy

családi és utónév 

születési családi és utónév

ügyfél ellenőrzése a kockázatértékelés érdekében 

 

állampolgárság

 

 

születési hely és idő

 

 

anyja neve

 

 

lakcím, tartózkodási hely

 

 

azonosító okmány típusa és száma

 

 

okmányok bemutatása

 

jogi személy 

név, rövidített név

 

 

székhely, külföldi esetén magyarországi fióktelephely

 

 

főtevékenység

 

 

képviseletre jogosultak neve, beosztása

 

 

cégjegyzékszám

 

 

adószám

 

Az adattárolás időtartama:

Az elbírálás eredményét Adatkezelő CRM rendszerben rögzíti, melyet követően az adatokat megsemmisíti.

 

 

 

 

 1. Hitel- és lízingközvetítés

 

Leírás:

Adatkezelő hitel- és lízingközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Adatkezelő kizárólag a Partner bank rendelkezése alapján kezel adatokat, így ügyfél felé kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez. Adatkezelő hitelnyújtást nem végez.

Érintett hitelt kíván felvenni, vagy lízing konstrukciót kíván igénybe venni. Érintett megadja a szükséges adatokat. Adatkezelő elektronikus nyilvántartási rendszer segítségével több Partner bank ajánlatát közli Érintettel. Érintett a kiválasztott Partner bankkal köt hitelszerződést. Adatkezelő nem rögzít adatokat a kérelemmel kapcsolatban. A létrejött hitelszerződés egy példányát Adatkezelő tárolja.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, aki hitel- és lízingközvetítői szolgáltatást vesznek igénybe.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyfél részére hitel-, vagy lízingközvetítői szolgáltatás nyújtása, a bankkal való kapcsolattartás.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség az adattárolás vonatkozásában

Kezelt adatok köre:

Partner bank által a hitel-, vagy lízingszerződéshez szükséges adatok

hitel, vagy lízingközvetítési szolgáltatás nyújtása

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig: a 2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 69. § (5) bekezdés alapján 3 évig.

A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Adatkezelő továbbítja az adatokat Partner bank felé a bankkal kötött megbízási szerződés alapján. 

 

 

 

 

 1. Biztosításközvetítés

 

Leírás:

Adatkezelő biztosításközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Adatkezelő kizárólag a Partner biztosító rendelkezése alapján kezel adatokat, így ügyfél felé kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez. Adatkezelő biztosításnyújtási szolgáltatást nem végez. 

Esetenként a társaság a megfelelő ajánlat kidolgozása érdekében biztosítási alkusz Partner szolgáltatásait veszi igénybe.

Érintett biztosítást kíván kötni. Érintett megadja a szükséges adatokat. Adatkezelő elektronikus nyilvántartási rendszer segítségével több Partner biztosító ajánlatát közli Érintettel. Érintett a kiválasztott Partner biztosítóval köt biztosítási szerződést. Adatkezelő nem rögzít adatokat a kérelemmel kapcsolatban.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, aki biztosítás közvetítői szolgáltatást vesznek igénybe.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyfél részére biztosítás közvetítői szolgáltatás nyújtása, a biztosítóval való kapcsolattartás.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

Partner biztosító által a biztosítási szerződéshez szükséges adatok

biztosítás közvetítési szolgáltatás nyújtása

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig; a számlázási adatok (számlamelléklet) tekintetében minimum 8 évig, a biztosítóval való elszámolás és fizetési kötelezettség teljesítését követően legfeljebb 30 napig.  

Adattovábbítás:

Adatkezelő továbbítja az adatokat Partner biztosító felé a biztosítóval kötött megbízási szerződés alapján. 

Biztosítási alkusz Partner részére megbízási szerződés alapján.

 

 

 

 1. Számlázás

 

Leírás:

Adatkezelő az Érdeklődő által termék vásárlását vagy szolgáltatás igénybevételét követően a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki. 

A számlákat Adatkezelő elektronikus ügyviteli rendszerében állítja ki és a számlamásolatot tárolja. A számla papír alapú, pecséttel hitelesített példányát Adatkezelő az ügyfél részére átadja.

Érintettek köre:

Azon személyek, akiknek nevére Adatkezelő számlát állít ki.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja számviteli kötelezettség teljesítéséhez fűződő jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 2007. évi CXXVII. törvény 169. §, 2000. évi C. törvény 167. §, 169. §

Kezelt adatok köre:

számlázási név

számlázási cím

szükség esetén adószám

számviteli törvénynek megfelelő bizonylatadási kötelezettségnek való megfelelés érdekében

vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel

számviteli törvénynek megfelelő bizonylatadási kötelezettségnek való megfelelés érdekében

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a számlákat 8 évig tárolja azzal, hogy a főkönyvi kivonat mellékletét képező dokumentumok kötelező tárolási ideje 10 év.  

Adattovábbítás:

Adatkezelő továbbítja az adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére 

 

 

 

 

 1. Könyvelés

 

Leírás:

Adatkezelő a számlázott szolgáltatások, bevétel és kiadások nyilvántartására könyvelést vezet.

Adatkezelő a kiállított számlákat, kiadásokat és bevételeket könyvelési nyilvántartásban vezeti. A könyvelést Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállaló.  

A számlázást végző ügyviteli rendszer a számlákat továbbítja a könyvelési rendszer részére. A könyvelés tárolása elektronikus.

Érintettek köre:

Azon személyek, akiknek nevére Adatkezelő számlát állít ki, illetve azon természetes személyek (pl.: egyéni vállalkozó) akiktől számlát befogad.

Adatok eredete:

A számlázási rendszerből automatikusan a könyvvitel felé továbbított adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a könyvviteli kötelezettség teljesítéséhez fűződő jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 2007. évi CXXVII. törvény 169. §, 2000. évi C. törvény 167. §, 169. §

Kezelt adatok köre:

számlázási név

számlázási cím

szükség esetén adószám

számlák feldolgozása során felhasznált adatok

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a könyvelési dokumentumokat 8 évig tárolja azzal, hogy a főkönyvi kivonat mellékletét képező dokumentumok kötelező tárolási ideje 10 év.  

Adattovábbítás:

Adatkezelő a hatóság felhívására továbbít adatokat jogszabályi kötelezettség szerint.

Könyvvizsgáló részére.

 

 

 

 

 1. Operatív jellegű adatkezelés

 

 1. Információkérés és kapcsolattartás

 

Leírás:

Érintettek információt kérhetnek Adatkezelőtől adataik megadásával.

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy információt kérjen. Adatkezelő az információt az Érdeklődő által megadott elérhetősége útján nyújtja.

Érintettek köre:

Információt kérő természetes személyek

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival, vagy működésével kapcsolatos információközlés Érintett kérésére.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása; 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése, ha az információkérés közvetlenül termék vásárlásra vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozik

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

cím

kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

üzenet, információkérés konkrét tárgya

szerződés teljesítése

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az információnyújtást követően nem tárolja az adatokat. Amennyiben az információkérés közvetlenül termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, úgy másik adatkezelési művelet megy végbe Adatkezelő részéről (pl.: árajánlat kérés, szerviz időpont egyeztetés).

Adattovábbítás:

Nem történik.

 

 

 

 1. Online bejelentkezés

 

Leírás:

Adatkezelő weboldalain lehetőséget biztosít ügyfelei részére, hogy időpontot foglaljanak szolgáltatásaira. Adatkezelő felhívja érintettek figyelmét, hogy az adatok megadásának elmaradása esetén az időpontfoglalás szolgáltatást nem tudja biztosítani. Adatkezelő az adatokat elektronikus rendszerben tárolja

Érintettek köre:

Online időpontot foglaló ügyfelek

Adatok eredete:

Az időpontfoglalást végző személy által megadott adatok

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a szolgáltatással és a lefoglalt időponttal kapcsolatban, a szolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása, melyet jelen tájékoztatóban foglaltak alapján, önként ad meg azzal, hogy adatait megadja a kapcsolattartási űrlapon - kérjük, hogy ne adjon meg olyan adatot, melynek kezeléséhez nem járul hozzá.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés előkészítése, amennyiben az adatok közlését követően termék vagy szolgáltatás megrendelés jön létre.

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

szolgáltatásra vonatkozó adatok

szerződés teljesítése

Az adattárolás időtartama:

Az adatokat a lefoglalt időpontot követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül megsemmisítjük. Amennyiben a lefoglalt időpontban Érintett szolgáltatást vesz igénybe, úgy – kérésére – az adatok a megrendelés során kerülnek rögzítésre.

Adattovábbítás:

???

 

 

 1. Partnerek és ügyfelek kapcsolattartói adatai

 

Leírás:

Adatkezelő szerződéses partnereivel, ügyfeleivel való üzleti kapcsolata során kezeli a partner kapcsolattartói adatait. Az adatok jellegéből adódóan szükséges lehet személyes adatok kezelésére is. 

Adatkezelő a Partner által megadott kapcsolattartói adatokat papír alapon vagy ügyviteli rendszerében tárolja. Adatkezelő felhívja partner figyelmét, hogy tájékoztassa az általa megadott kapcsolattartót az adatkezelés tényéről.

Érintettek köre:

Partner/ügyfél által megadott kapcsolattartók.

Adatok eredete:

Partner/ügyfél által megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szerződéses partnerekkel, ügyfelekkel való hatékony együttműködés biztosítása.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

Kezelt adatok köre:

név

kapcsolattartás

 

partner cég neve

azonosítás

 

telefonszám, e-mail cím (kapcsolat formájától függően)

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

A szerződéses kapcsolat, illetve folyamatos együttműködés esetén az együttműködés befejezéséig, illetve a szerződés teljesítéséig. 

Adattovábbítás:

-

 

 

 

 1. Céges gépjármű követés (GPS)

 

Leírás:

Adatkezelő rendelkezik saját tulajdonú gépjárművekkel, melyekbe vagyonvédelmi szempontból, egyes nagy értékű gépjárművek esetében, illetve útnyilvántartás vezetése érdekében gépjármű nyomkövetőt (GPS) működtet. 

Adatkezelő tájékoztatja a gépjárművet használó személyt a nyomkövető berendezés működéséről a gépjármű használatának megkezdését megelőzően.

Adatkezelő a szerviz autók útnyilvántartását a nyomkövető szoftver segítségével vezeti, melynek érdekében az adatszolgáltatási kötelezettség esetén kéri le az adatokat. A szerviz autókat kizárólag Adatkezelő munkavállalói használják, kizárólag munkaidőben, kizárólag munkájukkal összefüggésben.

Adatkezelő a bérautók útnyilvántartását vagy pontos lokációját kizárólag rendkívüli esemény esetén kéri le (pl.: bérlő bejelenti a gépjármű ellopását)

Érintettek köre:

Cég tulajdonát képező GPS nyomkövetővel ellátott gépjárművet használó ügyfelek (pl.: bérautó szolgáltatást igénybe vevő ügyfél)

Adatok eredete:

Nyomkövető rendszer (GPS) által közvetített adatok.

Szerződött Partner által működtetett rendszer gyűjti és tárolja az adatokat

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme, illetve a szerviz által használt autók esetében az útnyilvántartás vezetése, jogsértések észlelése, adatkezelő üzleti érdekeinek védelme.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelméhez fűződő jogos érdek)

Kezelt adatok köre:

szolgáltatást igénybe vevő személy neve

kapcsolattartás, azonosítás

rendszám

azonosítás

GPS adatok

vagyonvédelem, útnyilvántartás

Az adattárolás időtartama:

Útnyilvántartás esetén a kötelező adatszolgáltatást követően 30 napig.

Vagyonvédelmi cél esetén a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos jogok és követelések elévüléséig.  

Adattovábbítás:

GPS rendszert működtető szolgáltató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kamerarendszer

 

Leírás:

Adatkezelő személyi- és vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet a márkakereskedés területén, melyről a területre lépőket táblák kihelyezésével tájékoztatja.

Adatkezelő a kamerarendszer működtetését Kameraszabályzat alapján végzi. 

Érintettek köre:

A felvételeken szereplő és azonosítható személyek (munkatársak, érdeklődők).

Adatok eredete:

Az Érintettek tájékoztatásával működő elektronikus megfigyelő rendszer.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő székhelyén az adat-, személy- és vagyonvédelem biztosítása.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek- Adatkezelő jogos érdeke, mely vagyonelemek megóvásához fűződik

Kezelt adatok köre:

képmás

személyi- és vagyonvédelmi cél

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a felvételeket saját digitális tárolóegységén tárolja a felvétel elkészítésétől számított 3 munkanapig. 

Adattovábbítás:

Személy- és vagyonvédelemmel megbízott biztonsági szolgáltatást nyújtó társaság.

Hatósági megkeresés esetén jogszabályi kötelezettség alapján hatóság részére (pl.: szabálysértési ügyben)

További információ:

Kameraszabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VIP ügyfélklub

 

Leírás:

Adatkezelő VIP Ügyfélklubot hozott létre kiemelt ügyfelei számára. Az Ügyfélklubba bármely tag kérheti felvételét, mely tagság Adatkezelő elfogadásával válik hatályosság. 

Adatkezelő a VIP Ügyfélklub tagjainak speciális szolgáltatásokat nyújt: pl. tag adatainak és okiratmásolatainak tárolása kifejezetten tag kérelmére, a jövőbeni szolgáltatások igénybevételének egyszerűsítése céljából.

A tagsági jogviszony bármikor, indokolás nélkül megszüntethető akár tag, akár Adatkezelő részéről. A tagsági jogviszony megszűnése esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az ebből a célból kezelt adatokat.

Érintettek köre:

VIP Ügyfélklubba jelentkező és felvételt nyert tagok

Adatok eredete:

Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyfél számára kényelmi szolgáltatások nyújtása ügyféllel való megállapodás alapján

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

név, cím

telefonszám, e-mail cím

rendszám, autó típusa

azok okmányok másolata és adattartalma, melyek tárolását tag kéri Adatkezelőtől (az okmányok részletes felsorolása a "Belépési nyilatkozat" elnevezésű nyomtatványon)

Az adattárolás időtartama:

A tagsági jogviszony megszűnését követően legfeljebb 15 napig.

Adattovábbítás:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Panaszkezelés

 

Leírás:

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére.

Panaszos akár szóban, akár írásban, Adatkezelő bármely elérhetőségén élhet panasztételi jogával. Szóbeli panasz esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és haladéktalanul intézkedik orvoslásáról.

Érintettek köre:

Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl Adatkezelővel.

Adatok eredete:

A panaszos által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni panaszjog biztosítása.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 1997. évi CLV. törvény 17/A. §

Kezelt adatok köre:

panaszos neve, lakcíme

azonosítás

 

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

panasz részletes leírása

fogyasztói panaszok kezelése és jogszabály szerinti nyilvántartása

 

csatolt dokumentumok

 

Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról

 

jegyzőkönyvet felvevő személy és panaszos aláírása (kivéve telefonos vagy egyéb, elektronikus úton tett panasz esetén)

 

jegyzőkönyv felvételének helye és ideje

 

panasz egyedi azonosító száma

azonosítás

Az adattárolás időtartama:

Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Az adattárolás időtartam 3 év a 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján.

Adattovábbítás:

Mindenkori fogyasztóvédelmi hatóság részére jogszabályi kötelezettség esetén (1997. évi CLV. törvény)

További információ:

Panaszkezelési Szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Ring-Autó Kft. a jelen tájékoztatóban foglalt eljárásrend alkalmazását kötelezően előírja munkatársai és szerződéses partnerei részére. Jelen tájékoztatóban foglaltak a mai naptól visszavonásig érvényesek. Bármely további kérdés esetén az Adatkezelő munkatársai állnak rendelkezésre bármely elérhetőségen. 

 

Veszprém, 2022. január 21.

 

Molnár Judit

ügyvezető

 

Verziószám: 2.0.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

 1. BEVEZETÉS ............................................................................................................................................................2

 2. ADATKEZELŐ ADATAI ............................................................................................................................................3

 3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELVEI, ILLETVE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK .......................4

 4. AZ ÖN JOGAI..........................................................................................................................................................7

 5. ADATBIZTONSÁG.................................................................................................................................................10

 6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI .....................................................................................................................11

 7. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE .......................................................................................................................14

 8. ADATVÉDELMI INCIDENS.....................................................................................................................................18

 9. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZATATÁS ........................................................................................................................19

 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ....................................................................................................................................20

|1|

1. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Ring-Autó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.

Adatkezelő az egyes érintetti csoportok és adatkezelési tevékenységek vonatkozásban külön adatvédelmi tájékoztatókat tesz közzé. Az egyes tájékoztatókban használt fogalmak, alapelvek és általános információkat részletesen jelen Általános Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Kérjük, amennyiben bármely adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan bővebb információra lenne szüksége, olvassa el az általános tájékoztatót, vagy vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelő munkatársaival bármely elérhetőségén.

|2|

2. ADATKEZELŐ ADATAI

o Cégnév: o Székhely: o Weblap:

o Kapcsolattartás: o Telefon:
o E-mail:

Ring-Autó Kft.
8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18. www.ringautokft.hu, www.suzukiringveszprem.hu www.muszakivizsgaveszprem.hu
Vecsei Péter
+36 88 579 830 [email protected]

|3|

3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ELVEI, ILLETVE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

a. Fogalmak

A tájékoztatóban használt fogalmak elsősorban a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban Rendelet) alapján kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

- Érintett: minden olyan természetes személy, aki valamely személyes adata alapján közvetlenül, vagy közvetve azonosíthatóvá válik, és akivel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez. Érintettnek minősül pl.: munkavállaló, ügyfél, hírlevélre feliratkozó érdeklődő
- személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely adat vagy információ, mely az Érintettel kapcsolatba hozható, vagy az Érintettet azonosíthatóvá teszi (pl.: név, telefonszám, online azonosító, helymeghatározó adat, arckép, hang, stb....) [Rendelet 4. cikk 1.] A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel – az Adatkezelő által birtokolt információk és technikai feltételek segítségével – helyreállítható

- adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
- adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere

- adatkezelés: bármely, személyes adatokon Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó által végzett tevékenység. Az adatkezelés történhet automatizált vagy nem automatizált módon (pl.: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés, stb....) [Rendelet 4. cikk. 2.]
- Adatkezelő: a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott jogi személy, mely az adatok kezelésének célját, módját, eszközeit meghatározza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, szerv, mely az Adatkezelő nevében és felhatalmazása alapján adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései Adatfeldolgozóra is vonatkoznak
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, mely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval, a közös adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozó és Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló, adatok kezelésére felhatalmazott személlyel. [Rendelet 4. cikk 10.]

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak [Rendelet 4. cikk. 9.]

- különleges személyes adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok [Rendelet 9. cikk (1) bek]

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez [Rendelet 4. cikk]
- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi [Rendelet 4. cikk]

- érdekmérlegelési teszt: a jogos érdek, mint adatkezelési jogalap meglétét alátámasztó, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Adatkezelő és az érintett jogos érdekeinek összehasonlításán alapuló teszt, melynek eredménye meghatározza, hogy az Adatkezelő jogos érdeke alkalmazható-e az adatkezelés jogalapjaként

|4|

- profilalkotás: a személyes adatok olyan automatizált kezelése, melynek során az Érintett személyes adatait valamilyen személyes jellemző értékelésére használják (pl.: vásárlói profil meghatározása, stb....) [Rendelet 4. cikk. 4.]
- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok rendszerezett állománya, mely különböző szempontok alapján hozzáférhetők. [Rendelet 4.cikk 6.]

- CRM rendszer: Adatkezelő által alkalmazott ügyviteli szoftver, mely az adatkezelési tevékenységek során az adatok tárolását, rendszerezését végzi
- Partner: az a természetes vagy jogi személy, mely az Adatkezelővel való szerződéses jogviszony alapján saját nevében, de az Adatkezelőtől kapott adatokat kezel. Adatkezelő kizárólag a Rendelet hatálya alá tartozó Partnerrel áll szerződésben

- Importőr: Adatkezelő olyan szerződéses partnere, amely nagykereskedői, illetőleg importőri feladatokat lát el márkakereskedői vagy franchise szerződés alapján. Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységek során adattovábbítást végez Importőr felé, illetőleg egyes adatkezelési tevékenységek során Importőr adatkezelői vagy adatfeldolgozói tevékenységet végez.

 • -  felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • -  weboldalak: Adatkezelő által létrehozott és/vagy üzemeltetett, interneten elérhető honlapok, melynek tartalmáért Adatkezelő felel.

- közösségi oldal: azon weboldalak, melyek természetes és jogi személyek közötti interaktív kapcsolattartásra jöttek létre, és melyek alkalmasak az Érintettekkel való információközlésre, személyes adatok gyűjtésére, profilalkotásra, stb. A közösségi oldalakra saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek, mely az általuk végzett adatkezelési tevékenységek tekintetében nyújt tájékoztatást. Adatkezelő által használt közösségi oldalak: www.facebook.hu, www.instagram.hu, www.pinterest.hu www.linkedIn.hu

b. Alapelvek

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:

- jogszerűség: a személyes adatok kezelése során az Adatkezelőnek, az Adatfeldolgozónak, illetve közvetlen irányításuk alatt álló, adatkezelésre felhatalmazott személyeknek meg kell felelniük a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak.
- tisztességes eljárás: az adatkezelés során Adatkezelőnek a jogszabályokat és alapelveket tiszteletben tartva, korrekt módon kell eljárnia.

- átláthatóság: a személyes adatok kezelését az Érintettek számára átlátható, megismerhető módon kell elvégezni.
- célhoz kötöttség: a személyes adatok bármilyen kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen tájékoztató meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési célját az adatok felvételétől kezdődően azok megsemmisítéséig. [Rendelet 5. cikk. (1) bekezdés b)]

- adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet 5. cikk. (1) bekezdés c)]
- arányosság: adatkezelő a természetes személyek információs önrendelkezéshez való jogát kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozhatja. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentálni kell az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés f)]

- pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve – törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk. (1) bekezdés d)]
- elszámoltathatóság: Adatkezelő felelős a jogszabályokban és jelen tájékoztatóban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Adatkezelő úgy alakítja ki adatkezelési folyamatait, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk. (2) bekezdés]

- privacy-by-design: Adatkezelő adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánja biztosítani.

|5|

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben.

c. Jogszabályok

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeli, és biztosítja azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Az adatkezelési folyamatok – különösen, de nem kizárólagosan – a következő jogszabályok alapján kerültek kialakításra:

- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Rendelet)

 • -  Magyarország Alaptörvénye

 • -  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • -  2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról (Infotv.)

 • -  2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)

 • -  2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • -  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

 • -  2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 • -  1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 • -  2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)

 • -  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)

 • -  1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja.)

 • -  2011. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szakképzési tv.)

 • -  12/2020. Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkt. Vhr.)

 • -  2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatásról (Felsőokt. tv.)

 • -  230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet az egészségügyi adatok körében a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről (Alkalmassági r.)

 • -  2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

  (Tbj.)

 • -  2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)

 • -  1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny.)

 • -  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Munkavédelmi tv.)

 • -  2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 • -  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)

 • -  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

|6|

4. AZ ÖN JOGAI

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni:

Hozzájárulás Szerződés
teljesítése kötelezettség

Jogi Jogos érdek

tájékoztatást kérése   kijavítás kérése   korlátozás   törlés  tiltakozás

adathordozhatóság 

hozzájárulás
visszavonása
panasztételi jog  jogorvoslati jog 

 •   

 •   

 •   

   

   

 •   

 •   

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet.

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.

- Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:
Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz.

- A helyesbítéshez való jog
A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz.

- A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:

o Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.

|7|

o Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal az adatkezelésre.
o Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.

o Az adatkezelés jogellenesen történt.

o Jogszabály írja elő az adatok törlését. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.

- Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok korlátozását.
o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése vagy védelme érdekében.
o Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.

- Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.

- A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.

- Panasztételi jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság o posta cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
o cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
o Telefon: +36 (1) 391-1400
o Fax: +36 (1) 391-1410
o E-mail: [email protected]
o URL http://naih.hu

|8|

- Jogorvoslati jog
Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz
Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz

- Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén
A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő a törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy törvényes képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási képességének megfelelő módon. Amennyiben a gyermek életkora és érettsége lehetővé teszi, a gyermek vagy a törvényes képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli tájékoztatást is az adatai kezelésével kapcsolatban.

- Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

- A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 19. cikke tartalmaz.

- Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené – kivéve az Ön hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 22. cikke tartalmaz.

- Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikke tartalmaz.

- A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában
A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 8. cikke tartalmaz.

|9|

5. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében

 • -  technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében

 • -  biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését

 • -  biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését

 • -  megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést

 • -  megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében

 • -  elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása céljából

 • -  biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét

 • -  biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét

 • -  biztosítja az elektronikusan tárolt adatok jelszavas védelmét

 • -  gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről

 • -  biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett

  Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A biztonsági mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb 1 év

  A biztonsági mentésekre vonatkozó adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Rendelet követelményeinek megfeleljen és biztosítsa a tevékenysége során keletkezett adatok folyamatos és zavartalan rendelkezésre állását. Adatkezelő jelentős mennyiségű adatot kezel, amely adatok biztonságos megőrzéséhez és esetleges sérülésük esetén helyreállításához jelentős közérdek fűződik.

  Az adatkezelés célja: az adatbiztonság növelése, Adatkezelő működésével kapcsolatos dokumentumok megőrzése és esetleges adatbiztonsági probléma esetén helyreállítása, a munkafolyamatok folytonosságának biztosítása.

|10|

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

a. Az adattovábbítás címzettjei

 • az Adatkezelő sales, szerviz (munkafelvétel), pénzügyi, adózási, számlázási, kontrolling, könyvvizsgálati feladatait ellátó munkavállalói, recepcióvezetők, az Adatkezelő ügyvezetője, a központi iroda adminisztratív feladatait ellátó munkatársai, az Adatkezelő adatfeldolgozói;

 • bíróság, rendőrség, egyéb közhatalmat gyakorló szervek, állami hatóságok hivatalos eljárásuk keretében jogszabályi felhatalmazás alapján megkereshetik az Adatkezelőt személyes adatok továbbítása érdekekében;

 • Importőr

 • Nemzeti Adó-és Vámhivatal (http://nav.gov.hu/);

 • jogi képviseletet ellátó ügyvéd;

 • IT szolgáltató;

  Adatkezelő adattovábbítást végez más Adatkezelők felé. A konkrét adattovábbításról az egyes tájékoztatók tartalmaznak részletes információt.

  Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít adatot harmadik országba. Amennyiben eseti jelleggel ilyen adattovábbításra sor kerül, Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít érintettek tájékoztatására és – szükség esetén – hozzájárulásuk dokumentálására.

  Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít Partnerek (önálló adatkezelők vagy adatfeldolgozók) részére.

  Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.

Adattovábbítás

Név

Elérhetőség

Kezelt adatok köre

Importőri adatkezelés (Porsche Csoport)

Porsche Hungária Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 27.

Seat, Cupra, Skoda, VW, Audi, VW Haszonjárművek, Das Weltauto járművek értékesítésével, szervizszolgáltatásával kapcsolatos ügyféladatok

Importőri Adatkezelés (Suzuki Csoport)

Magyar Suzuki Zrt.

2500 Esztergom, Schweidel József u. 52.

Suzuki járművek értékesítésével, szervizszolgáltatásával kapcsolatos ügyféladatok

1.

2.

 1. Informatikai szolgáltatás, CRM

  rendszer

 2. Hírlevél szolgáltatás

 3. Ügyfélelégedettség mérés

 4. Okmányügyintézés

Porsche Hungária Kft. *

Porsche Hungária Kft. *
Porsche Hungária Kft. *

Tamás Gábor Tamás EV

1139 Budapest, Fáy u. 27.

1139 Budapest, Fáy u. 27.
1139 Budapest, Fáy u. 27.

8200 Veszprém, Eke utca 9.

elektronikusan tárolt adatokhoz való hozzáférés karbantartás folyamán adatkezelési hozzájárulást adó ügyfél neve és e-mail címe véletlenszerűen kiválasztott ügyfél neve, e-mail címe és telefonszáma

név, cím, telefonszám, okmány típusától függően szükséges adatok

|11|

7. Vagyonvédelmi tevékenység

8.

 1. Tárhely szolgáltatás

 2. Biztosítási alkusz

 3. GPS nyomkövetést biztosító szolgáltató

 4. Jogi szolgáltatás

13.

 1. Javítási költségkalkuláció

 2. Értékbecslés (Eurotax)

 3. Munkavédelem

 4. Üzemorvos

*Adatfeldolgozó

b. Partner Bankok

Nyugalom Kft. *

Invitech ICT Services Kft.
Porsche Biztosítás Közvetítő Kft. Skyguard - Auto Securit Zrt.

Dr. Dékány Dóra egyéni ügyvéd

Audatex- Magyarország Kft. *

Autovista Magyarország Kft. *

MUTI Kft.

Dr. Benedek és Társa Bt.

8200 Veszprém, Szabadság tér 2.

2040 Budaörs, Edison u. 4.
1139 Budapest, Fáy u. 27.

1039 Budapest, Szentendrei út 407. 1051 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 16. 3/17.

1134 Budapest, Váci út 49. V. em.

1141 Budapest, Szugló utca 130.

2365 Inárcs, Hunyadi u. 28.
8200 Veszprém, Pápai út 30.

képmás, kamerás megfigyelőrendszeren keletkező adatok

elektronikus adatok tárolása

biztosításhoz szükséges adatok

GPSkoordináták

konkrét ügyben átadott iratok (pl. felszólítás, munkaügy)

értékbecslés tárgyát képező gépjárművek adatai (rendszám, alvázszám)
értékbecslés tárgyát képező gépjárművek adatai (rendszám, alvázszám)

munkavállaló neve, oktatáson való részvétel
munkavállaló neve, munkaköre

Autómentő szolgáltatás

Tóth Autómentő Kft. *

8226 Alsóörs, Orgona utca 7.

név, telefonszám, pontos helyszín, hibajelenség, érintettek száma, igényelt szolgáltatás,

Könyvvizsgálói tevékenység

Starkné Rezeli Erzsébet *

8248 Nemesvámos, Dózsa György u. 4.

főkönyv, mérleg, egyenlegközlők, főkönyvi kartonok és kivonat, banki kivonatok, banki igazolás

Társaság adatfeldolgozóként jár el egyes adatfeldolgozók vonatkozásában. A Partner Bankok számára Társaság hitel- és lízingközvetítő tevékenységet végez. Ezen adatkezelési tevékenységek vonatkozásában Társaság Érintettet rendelkezésére bocsájtja a Partner adatkezelési tájékoztatóját.

Bank neve Porsche Finance Zrt

Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. Merkantil Bank Zrt.

Címe

1139 Budapest Fáy u.27.
1139 Budapest Fáy u.27.

1051 Budapest, József Attila u. 8.

Elérhetőség

www.porschebank.hu www.porschebank.hu www.merkantil.hu

Adatkezelési tájékoztató

|12|

c. Partner Biztosítók

Társaság adatfeldolgozóként jár el egyes adatfeldolgozók vonatkozásában. A Partner Biztosítók számára Társaság biztosítás-közvetítői tevékenységet végez. Ezen adatkezelési tevékenységek vonatkozásában Társaság Érintettet rendelkezésére bocsájtja a Partner adatkezelési tájékoztatóját.

Biztosító neve Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Generali Biztosító Zrt.

Porsche Verschiherungs AG. Magyarországi Fióktelepe

Uniqa Biztosító Zrt. Aegon Biztosító Zrt.

Címe Elérhetőség

1087 Budapest,
Könyves Kálmán kr. www.allianz.hu 48-52

1066 Budapest www.generali.hu Teréz krt. 42-44

Adatkezelési tájékoztató

1139 Budapest Fáy u. 27

www.porschebiztosito.hu

1137 Budapest www.uniqa.hu Róbert krt. 70-74

1091 Budapest IX www.aegon.hu Üllői u. 1

d. További adatfeldolgozói tevékenységek

A Társaság kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez. Az adatkezelés elveit és szabályait az adatkezelő határozza meg. Eseti jelleggel Társaság más partner vonatkozásában is eljárhat adatfeldolgozóként.

Tevékenység Név Székhely Elérhetőség Adatkezelési tájékoztató

Külsős bérautó szolgáltatás

Eurent Autókölcsönző Kft.

1238 Budapest, Szentlőrinci u. 195853 hrsz

www.europcar.hu

 

Műszaki vizsgáztatás szolgáltatás Eredetiségvizsga

NFM Közlekedési Hatóság Műszaki Engedélyezési Osztály

1066 Budapest, Teréz krt. 62. III. 308.

1/477-1592

 

Mobilitás garancia

Magyar Autóklub

1043 Budapest, Berda József utca 15.

www.autoklub.hu

 

|13|

7. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

Ügyfeleinkkel, kollégáinkkal, partnereinkkel való kapcsolatunk során folyamatosan végzünk adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

a. Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikke alapján az adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha annak alapja a Rendeletben taxatív felsorolt valamely jogalap. Jogszerűnek minősül az adatkezelés, amennyiben a következő esetek valamelyike fennáll:

 • -  az Érintett – előzetes tájékoztatás alapján – hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)]

 • -  az adatkezelés egy olyan szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik fél [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)]

 • -  az adatkezelést jogszabály teszi kötelezővé Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)]

 • -  az adatkezelés az Érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés d) pont)]

 • -  az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont)]

 • -  az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének védelme vagy érvényesítése érdekében szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)]

b. Az érintett tájékoztatására vonatkozó szabályok

Az Adatkezelő akkor jár el jogszerűen, ha az adatkezelés részleteiről tájékoztatást ad az Ön számára. A tájékoztatás kötelező elemeit a Rendelet 13-14. cikke határozza meg. Erre tekintettel Adatkezelő a konkrét adatkezelési tevékenységek vonatkozásában a következő tartalommal ad tájékoztatást az Ön részére:

 • -  az Adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 • -  a személyes adatok tervezett kezelésének célja;

 • -  az adatkezelés jogalapja;

 • -  a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

 • -  a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 • -  adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
- az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
- a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 • -  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 • -  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

|14|

- Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról

A tájékoztatási kötelezettség alól Adatkezelő mentesül, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

Adatkezelővel munkaviszonyban vagy egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló érintettek esetén a tájékoztatási kötelezettség kiterjed továbbá az érintett adatainak munkaviszonnyal kapcsolatos kezelésére a következők szerint: a személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell; a munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről; a munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. [Mt. 9. § (2) bek, 10. § (2) bek, 11.§]

Adatkezelő a jelen Általános Adatvédelmi Tájékoztató és a konkrét adatkezelési tevékenységre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató együttes tartalmával tesz eleget a Rendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségének.

c. Az egyes jogalapokra vonatkozó különleges szabályok Hozzájárulás

Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezel bizonyos adatokat. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelő hozzájárulás előtt – részben jelen tájékoztató vonatkozó részének megismertetésével – Érintettet tájékoztatja

 • -  a hozzájárulás tartalmáról,

 • -  arról, hogy pontosan mely adatainak, és

 • -  milyen módon való kezeléséhez járul hozzá,

 • -  az Érintett jogairól, és

 • -  a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról; valamint

 • -  közvetlen üzletszerzés érdekében adott hozzájárulás esetén a tiltakozáshoz való jogról.

  Érintettnek a hozzájárulást ezen tájékoztatás alapján egyértelműen, önkéntesen és dokumentálhatóan kell megadnia. Kétség esetén Adatkezelő köteles a hozzájárulás tényét és jogszerűségét igazolni.

  A hozzájárulást az Érintett megadhatja – többek között – a weblapon megjelenő jelölőnégyzet bejelölésével, olyan nyilatkozattal vagy cselekedettel, mely egyértelműen jelzi az Érintett hozzájárulását, illetve hozzájárulási nyilatkozat aláírásával.

  Amennyiben Érintett azonos alkalommal több ügyre vonatkozóan ad hozzájárulást, úgy az adatkezelési hozzájárulásnak elkülönültnek, jól körül írhatónak kell lennie.

  Az önkéntes hozzájárulás nem tekinthető megadottnak hallgatólagosan, vagy ráutaló magatartással. Ezzel összhangban Adatkezelő tájékoztatja a weblapjára érkezőket az Adatkezelő tevékenységéről, illetve jelen tájékoztató tartalmáról. Érintett az adatkezelési eljárás elfogadásával járul hozzá, hogy Adatkezelő weblapja bizonyos adatait kezelje.

Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele nem jelent automatikus hozzájárulást az adatkezeléshez.

|15|

Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy bármely, önkéntes hozzájárulásuk alapján kezelt adataikról tájékoztatást kaphatnak Adatkezelőtől a meghatározott címen, illetve bármely önkéntes hozzájárulásukból fakadó jogukat ilyen módon gyakorolhatják.

Az Érintett által az Adatkezelővel közvetlen felhívás nélkül, önkéntesen közölt adat esetében – amennyiben nem áll fenn az adatkezelés más jogalapja – az önkéntes hozzájárulás megadottnak tekintendő az Érintett aktív magatartására tekintettel. Adatkezelő ilyen esetben haladéktalanul tájékoztatja Érintettet az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról. A tájékoztatás elsősorban a weboldalon elhelyezett adatvédelmi tájékoztató formájában valósul meg.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartama legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig terjedhet. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak hozzájárulással való kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Adatkezelő lehetősége szerint ellenőrzi, hogy az engedély megadása valóban a szülői felügyeleti jog gyakorlójától származik. [Rendelet 8. cikk]

Szerződés teljesítése

Adatkezelő termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása, illetőleg igénybevétele során szerződéses jogviszonyba kerül vásárlóival, partnereivel. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat – céljuk pontos meghatározásával – Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli.

A szerződés előkészítéséhez Adatkezelő szükségszerűen kezel adatokat. A szerződés előkészítése körében kezelt adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli, amennyiben a szerződés Érintett és Adatkezelő között nem jön létre.

A szerződés előkészítése és teljesítése érdekében kezelt adatokat Adatkezelő az adattakarékosság alapján kizárólag a szükséges időtartamban kezeli.

Jogi kötelezettség

Adatkezelő jogszabály alapján köteles adatok kezelésére, mely esetben az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatkezelés jogalapja akkor tekinthető szabályosnak, ha Adatkezelő pontosan meghatározza, hogy mely adatokat mely jogszabályi kötelezés alapján kezel. Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóiban tájékoztatja Érintetteket az általa jogszabály alapján kötelezően kezelendő adatok köréről, és az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályról. Adatkezelő az adatkezelési nyilvántartásban adatkategóriák szerint, illetve a konkrét adatkezelési műveleteknél is feltünteti, hogy a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok kezelését mely jogszabály írja elő.

Létfontosságú érdek védelme

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. [Rendelet 6. cikk (1) bek d) pont]. Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, ha az érintett vagy más természetes személy közérdekű érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekére hivatkozni egyéb jogalap hiányában lehetséges. Fontos közérdekből és létfontosságú érdekből történhet adatkezelés például humanitárius okból, járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében.

|16|

Jogos érdek

Adatkezelő jogosult bizonyos személyes adatok kezelésére jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ezen érdekekkel szemben nem élvez elsőbbséget az Érintett olyan érdeke, vagy alapvető joga, illetve szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet alkalmaz minden olyan esetkörre, melyben a személyes adatok kezelése jogos érdek érvényesítése érdekében szükséges. Az érdekmérlegelési tesztek részletesen dokumentálják Adatkezelő fennálló jogos érdekét, illetve az Érintett azon jogát, melyek az adatkezelés során korlátozásra kerülnek, valamint azt, hogy a korlátozás megfelel-e az arányosság követelményének. Adatkezelő – az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelveit figyelembe véve – készíti el ezen dokumentációt.

|17|

8. ADATVÉDELMI INCIDENS

Kérjük, amennyiben adatvédelmi incidenst, vagy annak veszélyét észleli bármely adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban, haladéktalanul értesítse az adatvédelmi referenst a 2. pontban foglalt elérhetőségein.

Adatkezelőnél a kijelölt adatvédelmi referens jár el az adatvédelmi incidens kezelése során. Adatvédelmi incidens észlelése esetén Adatkezelő a következő lépéseket teszi meg:

 1. Az adatvédelmi incidens körülményeinek rögzítése, adatlap felvétele (tények, hatásai, következményeket enyhítő intézkedések)

 2. Az incidens felmérése, és annak eldöntése, hogy az adatvédelmi incidens milyen adatvédelmi kockázatot jelent a kezelt adatokra vonatkozóan

 3. Az incidens haladéktalan – legkésőbb 72 órán belüli – bejelentése a hatóság felé, kivéve, ha a felmérés alapján nem jár kockázattal természetes személyek jogaira és szabadságaira

 4. Ha az incidens vélhetőn magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára, úgy az Érintetteket Adatkezelő haladéktalanul értesítése

 5. A kockázatok csökkentését célzó intézkedések megtétele

 6. Az adatvédelmi incidens kiértékelése, a további incidensek elkerülése céljából intézkedések megtétele

Adatkezelő nyilvántartást vezet az adatkezelési incidensekről, mely a tartalmazza az eset összes lényeges körülményét.

|18|

9. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZATATÁS

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

o Cégnév:
o Székhely:
o Kapcsolattartás: o Telefon:
o E-mail:

Ring-Autó Kft.
8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18. Vecsei Péter
+36 88579 830 [email protected]

Ön az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék:

o Név:
o Cím:
o Telefon:

VeszprémiTörvényszék 8200Veszprém,Várutca19. +3688577500

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

o Név:
o Cím:
o Postacím: o Telefon: o Fax:
o E-mail:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1363 Budapest, Pf. 9.
+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410

[email protected]

|19|

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Ring-Autó Kft. a jelen tájékoztatóban foglalt eljárásrend alkalmazását kötelezően előírja munkatársai és szerződéses partnerei részére. Jelen tájékoztatóban foglaltak a mai naptól visszavonásig érvényesek. Bármely további kérdés esetén az Adatkezelő munkatársai állnak rendelkezésre bármely elérhetőségen.

Veszprém, 2022. március 1.

Molnár Judit ügyvezető

Verziószám: 2.0.

Bejelentkezés a hírlevélhez

Hírlevelünkkel rendszeresen információkat kap autókereskedésünkről és exkluzív ajánlatainkról.

A megadott adatok hibásak. Próbálkozzon újra.

Kérjük, válasszon megszólítást!

Sajnos a hírlevél regisztrációval kapcsolatosan probléma merült fel. Kérjük, próbálkozzon újra később.

checkbox_default

Köszönjük!

Sikeresen feliratkozott hírlevelünkre.

Küldünk Önnek egy levelet, amely tartalmaz egy megerősítő hivatkozást, melyet el kell fogadnia a regisztráció véglegesítéséhez.