Weboldal

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
- RING-AUTÓ KFT. –
WEBLAP

1. BEVEZETÉS 2
2. ADATKEZELŐ ADATAI 2
3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI 3
4. AZ ÖN JOGAI 3
5. ADATBIZTONSÁG 5
6. ADATTOVÁBBÍTÁS 5
7. A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ 6
A. Értékesítéssel és szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés 6
1. Ajánlatkérés 6
2. Próbaútra jelentkezés 6
3. Szerviz időpont egyeztetés 7
4. Információkérés és kapcsolattartás 8
B. Marketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés 9
1. Ügyfélelégedettség mérés 9
2. Hírlevél szolgáltatás 9
3. Rendezvényszervezés 10
4. Nyereményjáték szervezés 11
5. Közösségi oldalon való megjelenés 11
6. SMS kampány 12
7. Online megjelenés (weboldal látogatóinak adatai) 13
C. Operatívműködéssel kapcsolatos adatkezelés 15
1. Panaszkezelés 15
2. Kamerarendszer 15
3. Álláspályázatra jelentkezők adatai 16
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17

 
1. BEVEZETÉS
A Ring-Autó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataik védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését végzi.

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.

Adatkezelő az adatkezelés folyamatát az Egységes Szerkezetű Adatvédelmi Tájékoztató szabályaiban (továbbiakban Szabályzat) foglalja össze. Adatkezelő az Adatvédelmi Szabályzat alapján – az átláthatóság elvére figyelemmel – Adatkezelési Tájékoztatót készít ügyfelei részére, hogy megfelelően tájékoztatást nyújtson az adatkezelési folyamatokról, illetőleg az érintettek jogairól.

Jelen Tájékoztató Adatkezelő ONLINE, ILLETVE TELEFONON ELÉRHETŐ tevékenységeivel összefüggő adatkezelési folyamatait foglalja össze. Részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el a Szabályzatot. Tájékoztatjuk, hogy a Szabályzat elérhető Adatkezelő titkárságán, illetve bármely kérdése felmerül, Adatkezelő munkatársai állnak rendelkezésére.
Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

2. ADATKEZELŐ ADATAI

Az Ön adatait elsősorban Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek kezelik. Az adatkezelés során törekszünk arra, hogy kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.

Az Adatkezelő adatai:

o Cégnév:    Ring-Autó Kft.
o Székhely:   8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18.
o Weblapok:   www.ringautokft.hu, www.suzukiringveszprem.hu
o Kapcsolattartás:  Molnár Judit adatvédelmi referens
o Telefon:   +36 30 235 5465
o E-mail:    adatkezeles@ringautofkft.hu
o Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Vámosi Zoltán
o Telefon:   +36 30 611 8376
o E-mail:    zoltan@drvamosi.hu

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti címeink bármelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.


3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az adatkezelési műveletek tekintetében Ön érintettnek minősül, amennyiben valamely személyes adata alapján közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, illetve amennyiben Önnel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez (pl.: érdeklődő, vásárló, hírlevél feliratkozó, stb…). Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Importőr a Porsche Hungária Kft. (1139 Budapest, Fáy utca 27. – érintett márkák: VW, VW Haszongépjármű, Seat, Audi, Skoda) és a Magyar Suzuki Zrt. (2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52/A., érintett márka: Suzuki).

Az adatkezelési műveletek során alkalmazott fogalmakkal kapcsolatos részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el a Szabályzatot.

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:

- célhoz kötöttség elve (adatkezelés adott célt szolgál)
- szükségesség-arányosság elve (érdekmérlegelési teszttel alátámasztott adatkezelés)
- jogszerűség és tisztességes eljárás elve (az adatkezelés megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak)
- átláthatóság elve (az Érintettek számára is megismerhető adatkezelési folyamatok alkalmazása)
- adattakarékosság elve (az adatkezelés csak a feltétlenül szükséges mértékben valósuljon meg)
- arányosság elve (az Érintettek információs önrendelkezési jogának kizárólag jogos érdek érvényesíthetőség érdekében korlátozható)
- elszámoltathatóság elve (az adatkezelés és megfelelő tájékoztatás folyamatát Adatkezelő megfelelően dokumentálja)

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben.


4. AZ ÖN JOGAI

Ön az adatkezelés során mindenkor jogosult:

a. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről
b. amennyiben az adat nem helyes, kérni ennek kijavítását
c. kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását
d. kérni a személyes adatai törlését
e. kérni személyes adatainak más Adatkezelő részére való továbbítását (adathordozhatóság)
f. tiltakozni személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználása ellen
g. bármely megadott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja
h. panaszt tenni és jogorvoslattal élni, illetékes törvényszék előtt pert indítani

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen. Tiltakozása esetén a továbbiakban nem küldünk Önnek reklámanyagot.

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:
o Adatvédelmi referens:  Molnár Judit adatvédelmi referens
o Telefon:   +36 30 235 5465
o E-mail:    adatkezeles@ringautofkft.hu
o Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Vámosi Zoltán
o Telefon:   +36 30 611 8376
o E-mail:    zoltan@drvamosi.hu

Ön az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék:

o Név:    Veszprémi Törvényszék
o Cím:    8200 Veszprém, Vár utca 19.
o Telefon:   +36 88 577 500

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

o Név:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
o Cím:    1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
o Postacím:   1530 Budapest, Pf.: 5.
o Telefon:   +36 1 391 1400
o Fax:     +36 1 391 1410
o E-mail:    ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön jogairól bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 12-22. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben, valamint Adatkezelő Szabályzatában.


5. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében

- technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében
- biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését
- biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését
- megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést
- megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében
- elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása céljából
- biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét
- biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét
- gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről
- biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít a Szabályzat 1. és 2. számú mellékletében foglalt Partnerek részére.

Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.

7. A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A. Értékesítéssel és szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

1. Ajánlatkérés

LEÍRÁS: Érintettek ajánlatot kérhetnek Adatkezelőtől termék vagy szolgáltatás vonatkozásában.
ÉRINTETTEK KÖRE: A termék vagy szolgáltatás iránt érdeklődők.
ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja termék értékesítése vagy szolgáltatási szerződés megkötése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy árajánlatot kérjen. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszerben tárolja, majd a megfelelő ajánlatot kidolgozza. Adatkezelő az ajánlatot az Érdeklődő által megadott elérhetőségére küldi meg.
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
 telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
 ajánlat konkrét tárgya szerződés tárgyának meghatározása
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő a szerződéskötés, mint cél megvalósulásáig, ennek elmaradása hiányában amíg Ön nem tájékoztatja társaságunkat arról, hogy nem kíván szerződést kötni, de legfeljebb 1 évig tárolja az adatokat.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik.

2. Próbaútra jelentkezés

LEÍRÁS: Érintettek a termék megvásárlása előtt próbautat kérhetnek. A próbaúton való részvét feltétele egy felelősségvállaló nyilatkozat aláírása, melyen a jelentkező adatokat szolgáltat.
ÉRINTETTEK KÖRE: A próbaútra jelentkezők.
ADATOK EREDETE: A jelentkezők által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a termék bemutatása értékesítés érdekében, valamint a próbaút során felmerülő eseményekkel kapcsolatban Adatkezelő vagyonvédelmi érdekében védelme.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés előkészítése;
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (adattárolás jogalapja)
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: A próbaútra jelentkező felelősségvállaló nyilatkozatot ír alá, melyben adatot szolgáltat azonosítás és vagyonvédelmi érdek érvényesítése érdekében, valamint teljes felelősséget vállal az általa okozott károk tekintetében. 
Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a próbaút megkezdése előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.
KEZELT ADATOK KÖRE: név, cím azonosítás, kapcsolattartás, vagyonvédelmi érdek
 telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
 anyja neve azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből
 születési helye, ideje azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: A próbaút befejezését követően 60 napig. Az adattárolás időtartamának indoka, hogy a tesztvezetés során kiszabott esetleges szabálysértések, közigazgatási bírságok tekintetében Adatkezelő Érintettel szemben fel tudjon lépni.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

3. Szerviz időpont egyeztetés

LEÍRÁS: Érintettek időpontot kérhetnek Adatkezelő szervíz szolgáltatásainak igénybe vételére.
ÉRINTETTEK KÖRE: A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek.
ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a szolgáltatási szerződés megkötése, a szolgáltatás nyújtására való előkészület.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy időpontot kérjen szolgáltatás nyújtására. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszer előjegyzési naptárában rögzíti.
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
 telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
 szolgáltatáshoz szükséges adatok (pl.: autó adatai, hibajelenség, igényelt szolgáltatás, stb.) szerződés teljesítése
 rendszám, alvázszám gyári visszahívási akció ellenőrzésének érdekében
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó garanciaidő lejártáig tárolja az adatokat.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik.

4. Információkérés és kapcsolattartás

LEÍRÁS: Érintettek információt kérhetnek Adatkezelőtől adataik megadásával.
ÉRINTETTEK KÖRE: Információt kérő természetes személyek
ADATOK EREDETE: Érdeklődő által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Adakezelő termékeivel, szolgáltatásaival, vagy működésével kapcsolatos információközlés Érintett kérésére.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása; Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése, ha az információkérés közvetlenül termék vásárlásra vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozik
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy információt kérjen. Adatkezelő az információt az Érdeklődő által megadott elérhetősége útján nyújtja.
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
 cím kapcsolattartás
 telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
 üzenet, információkérés konkrét tárgya szerződés teljesítése
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő az információnyújtást követően nem tárolja az adatokat. Amennyiben az információkérés közvetlenül termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, úgy másik adatkezelési művelet megy végbe Adatkezelő részéről (pl.: árajánlat kérés, szerviz időpont egyeztetés).
ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik.

B. Marketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés

1. Ügyfélelégedettség mérés

LEÍRÁS: Adatkezelő minőségbiztosítási okból ügyfélelégedettségi mérést végezhet. Ennek keretében Érintettek online, telefonon vagy papír alapon, vagy telefonos ügyfélszolgálati hívás útján értékelik Adatkezelő szolgáltatását, tevékenységét, termékét.
Adatkezelő saját maga, illetve Partner vállalkozás bevonásával is végez ügyfélelégedettség mérést.
ÉRINTETTEK KÖRE: Azon ügyfelek, akik a szolgáltatást igénybe vették, illetőleg terméket vásároltak, és értékelést adtak.
ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által – más adatkezelési tevékenység során – önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja minőségbiztosítási szempontból a szolgáltatásokról történő visszajelzés kérése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érintett az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybe vétele, vagy termékének megvásárlását követően hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja és az ügyfélelégedettségi felmérés során az általa szolgáltatott elérhetőségeken Adatkezelő megkeresse.
Adatkezelő a hozzájárulás előtt tájékoztatja Érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás, értékelés) ügyviteli rendszerben tárolja.
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
 telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
 munkaszám, eljáró munkatárs neve, dátum, megfogalmazott értékelés minőségbiztosítási ok
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a felmérés végrehajtásához, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.

2. Hírlevél szolgáltatás

LEÍRÁS: Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt már meglévő, vagy leendő ügyfelei, érdeklődői részére. A hírlevél szolgáltatást kizárólag az Érintett kérésére nyújtja Adatkezelő. Az adatkezelés célja a tájékoztatás nyújtása.
ÉRINTETTEK KÖRE: Azon ügyfelek és érdeklődők, akik hírlevél formájában szeretnének értesülni ajánlatokról, akciókról, információkról, és ezen adatkezeléshez hozzájárulásukat adták.
ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, hírlevél kiküldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerben tárolja.
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
 e-mail cím kapcsolattartás
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a hírlevél kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.
Adatkezelő önállóan is folytat hírlevél küldési tevékenységet.

3. Rendezvényszervezés

LEÍRÁS: Adakezelő promóciós rendezvények szervezése során lehetővé teszi, hogy az Érintettek egy csoportja vegye igénybe szolgáltatásait.
ÉRINTETTEK KÖRE: Azon ügyfelek, akik részt kívánnak venni Adatkezelő által szervezett eseményen.
ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a szervezéssel kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás, rendezvényre való előkészületek megtétele.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érintett részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett eseményen, rendezvényen. A részvétel önkéntes. Adatkezelő a rendezvény szervezésével, azon való részvétel biztosításával a meghívottak számára szolgáltatást nyújt. 
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
 e-mail cím, telefonszám kapcsolattartás
 létszám, eseménnyel kapcsolatos adatok szerződés tartalmi eleme
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő a cél megszűnéséig, illetve a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik.

4. Nyereményjáték szervezés

LEÍRÁS: Adatkezelő nyereményjátékokat szervez, melyen Érintettek - meghatározott adataik megadása mellett - részt vehetnek. A nyereményjátékon való részvételi szándék jelzését Adatkezelő az egyéb adatkezelési hozzájárulásoktól elkülönítve kezeli.
ÉRINTETTEK KÖRE: A nyereményjátékon részt venni kívánó személy
ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a nyereményjáték megszervezése, a résztvevők tájékoztatása az eredményről.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érintett adatainak megadásával jelentkezik a nyereményjátékra. Adatkezelő a megadott adatok – a nyereményjáték konkrét szabályaitól függően – papír alapon vagy elektronikusan tárolja az adatokat. Adatkezelő a megadott adatok segítségével tájékoztatja a nyerteseket. Adatkezelő a nyertesek nevét weboldalán vagy közösségi oldalán is közzé teheti, mely így harmadik személy számára is megismerhetővé válik. Adatkezelő tájékoztatja erről Érintetteket és kéri, hogy ezen tájékoztatás tudatában jelentkezzenek a nyereményjátékra.
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
 telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli; a nyereményjáték befejezéséig.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Nem történik. 

5. Közösségi oldalon való megjelenés

LEÍRÁS: Adatkezelő jelen van a Facebook közösségi oldalon. Érintett a közösségi oldalon felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel, illetve beállíthatja követését, amennyiben híreket kíván kapni. Érintett - a közösségi oldal szabályzatának elfogadásával - elfogadja, hogy a közösségi oldal ezen aktivitásáról információt szolgáltat Adatkezelő részére, és ezen tájékoztatás birtokában fejti ki magatartását. Érintett aktív magatartása - az üzenet és értékelés tartalma, mint adattartalom tekintetében hozzájárulásnak tekintendő.
ÉRINTETTEK KÖRE: Azon személyek, akik a közösségi oldalon Adatkezelő oldalát önként követik, kedvelik, illetve megosztják, valamint Adatkezelő számára üzenetet küldenek.
ADATOK EREDETE: Érintett által a közösségi oldalon való regisztrációkor közölt adatok (Adatkezelő az adatok valódiságát nem ellenőrzi, azokért nem felel)
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, hírek és események megosztása az érdeklődőkkel.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érintett – akár valós vagy fiktív – adatainak megadásával regisztrál a közösségi oldalra. A regisztrációval egyidejűleg Érintett elfogadja a közösségi oldal adatkezelési szabályzatát.
Adatkezelő szintén a közösségi oldal adatkezelési szabályzata alapján van jelen. Adatkezelő a közösségi oldalon közzétesz képeket, felvételeket eseményekről, szolgáltatásairól. Amennyiben a közzétett felvételek nem minősülnek tömegfelvételnek, Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulásával teszi közzé az adatokat.
KEZELT ADATOK KÖRE: publikus név azonosítás, kapcsolattartás
 publikus e-mail cím kapcsolattartás
 publikus fotó azonosítás
 üzenet tartalma kapcsolattartás
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Az Érintett általi követés leállításáig, illetve a korábban szolgáltatott adatok azok kérelemre való törléséig.
ADATTOVÁBBÍTÁS: A közösségi oldal számára történik adattovábbítás. 
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait a www.facebook.hu oldalon ismerheti meg az Érintett.

6. SMS kampány

LEÍRÁS: Adatkezelő SMS formájában marketing információkat közöl Érintettekkel.
ÉRINTETTEK KÖRE: Azon érdeklődők, ügyfelek, akik adataik ilyen jellegű kezeléséhez hozzájárultak
ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, SMS küldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja, marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerben tárolja.
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
 telefonszám kapcsolattartás
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a marketing információk kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.
Adatkezelő önállóan is végez SMS kampány tevékenységet. 

7. Online megjelenés (weboldal látogatóinak adatai)

LEÍRÁS: Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy mely cookiekat, milyen célból használja. Az Érintett a cookiekat saját számítógépén, saját böngészőjében tudja szabályozni.
A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad, illetve biztosítja a sütik letiltási lehetőségét.
A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést eredményezhet!
ÉRINTETTEK KÖRE: Adatkezelő weblapját meglátogató személy.
ADATOK EREDETE: Weblapon elhelyezett cookiek által gyűjtött adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a weblap működésének, funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény növelése, marketing és statisztikai célú adatgyűjtés.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja a weblapot. A weblap használatához nem szükséges cookiek kikapcsolhatóak.
ALKALMAZOTT COOKIEK: feltétlenül szükséges cookiek weblap működésének biztosítása (nem gyűjtenek személyes adatot, kizárólag a weboldal működését biztosítják, pl.: hibajelzés)
 funkcionális cookiek felhasználói élmény növelése
(a látogató által meghatározott beállítások megjegyzése a weblap megjelenése tekintetében)
 célzott cookiek látogató számára minél relevánsabb tartalom megjelenítése (a látogató érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését biztosítják)
 harmadik fél által biztosított cookiek marketing cél (más weboldalakra közvetít információt, pl.: Facebook kedvelés)
EGYÉB WEBANALITIKAI ESZKÖZÖK:  Facebook pixel a weblapba épített olyan alkalmazás (JavaScript), mely üzenetet küld a Facebook közösségi oldalnak a weboldalon történt aktivitásról, személyes adatot nem rögzít
 Facebook remarketing a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Facebook részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Facebook használata során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít
 Google Adwords remarketing a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Google részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Google Display használata, illetve adott kifejezésre való keresés során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: www.facebook.hu
                                                www.support.google.com

C. Operatívműködéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Panaszkezelés

LEÍRÁS: Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére.
ÉRINTETTEK KÖRE: Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl Adatkezelővel.
ADATOK EREDETE: A panaszos által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni panaszjog biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 1997. évi CLX. törvény 17/A. §
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Panaszos akár szóban, akár írásban, Adatkezelő bármely elérhetőségén élhet panasztételi jogával. Szóbeli panasz esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és haladéktalanul intézkedik orvoslásáról.
KEZELT ADATOK KÖRE: panaszos neve, lakcíme azonosítás
 a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
panasz részletes leírása fogyasztói panaszok kezelése és jogszabály szerinti nyilvántartása
 csatolt dokumentumok 
 Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról 
 jegyzőkönyvet felvevő személy és panaszos aláírása (kivéve telefonos vagy egyéb, elektronikus úton tett panasz esetén) 
 jegyzőkönyv felvételének helye és ideje 
 panasz egyedi azonosító száma azonosítás
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Az adattárolás időtartam 5 év a 1997. évi CLX. törvény 17/A. § alapján.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Mindenkori fogyasztóvédelmi hatóság részére jogszabályi kötelezettség esetén (1997. évi CLX. törvény)

2. Kamerarendszer

LEÍRÁS: Adatkezelő személyi- és vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet a márkakereskedés területén, melyről a területre lépőket táblák kihelyezésével tájékoztatja.
ÉRINTETTEK KÖRE: A felvételeken szereplő és azonosítható személyek (munkatársak, érdeklődők).
ADATOK EREDETE: Az Érintettek hozzájárulásával készített elektronikus megfigyelő rendszer.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Adatkezelő székhelyén a személy- és vagyonvédelem biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Adatkezelő a kamerarendszer működtetését Kameraszabályzat alapján végzi. A Kameraszabályzat háttérszabályzata az Adatvédelmi Szabályzat.
KEZELT ADATOK KÖRE: képmás személyi- és vagyonvédelmi cél
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő a felvételeket saját digitális tárolóegységén tárolja a felvétel elkészítésétől számított 3 munkanapig.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Személy- és vagyonvédelemmel megbízott biztonsági szolgáltatást nyújtó társaság.
Hatósági megkeresés esetén jogszabályi kötelezettség alapján hatóság részére (pl.: szabálysértési ügyben)
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSA: Kameraszabályzat

3. Álláspályázatra jelentkezők adatai

LEÍRÁS: Adatkezelő a márkakereskedésben lévő munkakörök betöltésére álláspályázatokat ír ki.
ÉRINTETTEK KÖRE: Álláspályázatra jelentkező természetes személyek.
ADATOK EREDETE: Az Érintettek által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Adakezelőnél lévő munkakörök betöltése megfelelő munkatárssal.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása;
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: A konkrét pozícióra, illetve az általános álláspályázatra jelentkezők a jelentkezést papír alapon vagy elektronikus úton tehetik meg. A jelentkezéssel Érintett hozzájárul a konkrét pályázat tekintetében adatai kezeléséhez. Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Pozitív döntés esetén a munkavállaló adatait a munkatársakra vonatkozó szabályok szerint kezelik. Negatív elbírálás esetén Adatkezelő - a jelentkező kérelme és hozzájárulása esetén - további 2 évig kezeli adatait egy esetleges másik pozícióról való tájékoztatás céljából. Az Érintett hozzájárulásának hiányában negatív döntés esetén Adatkezelő az adatokat megsemmisíti.
KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás
 születési idő azonosítás
 cím kapcsolattartás
 e-mail cím kapcsolattartás
 megpályázott pozíció azonosítás
 korábbi munkatapasztalatok, referenciák, iskolai végzettség, nyelvismeret, egyéb, a pozíció betöltéséhez szüksége adat megfelelő munkatárs kiválasztása érdekében mérlegelendő
 önéletrajzban foglalt adatok megfelelő munkatárs kiválasztása érdekében mérlegelendő
 jelentkező fényképe azonosítás
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Negatív döntés esetén – a jelentkező kérelmére és hozzájárulására – Adatkezelő további 2 évig kezeli adatait egy esetleges másik pozícióról való tájékoztatás céljából.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

További információkért kérem olvassa el Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatát, illetve kérjen segítséget munkatársainktól.

Veszprém, 2018. július 20.

Dékány Dénes
ügyvezető

Verziószám: 1.0. 

 

Vállalat

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

[vállalat neve]

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk a Volkswagen Konszernhez tartozó márkák vonatkozásában általunk folytatott adatkezelésről. Vállalatunk a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a vállalatunkat, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a vállalatunk adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak az I. fejezetben megjelölt honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) [vállalat neve], a(z) Audi, Seat, Škoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és a(z) Audi, Seat, Škoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkaszervize, a DasWeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:

cím: […]
e-mail cím: […]
Adatkezelő kapcsolattartója: [név] (email cím: […], telefon: […]).
Honlapunk: […]

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Volkswagen AG elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Berliner Ring 2. 38440 Wolfsburg, Németország
e-mail cím: info-datenschutz@volkswagen.de
A Volkswagen AG adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.volkswagenag.com/en/meta/legal-notice/data-protection-declaration.html weboldalon.

Az Audi AG elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Auto-Union Straße 1., 85045 Ingolstadt, Németország
e-mail cím: datenschutz@audi.de
Az Audi AG adatkezelési tájékoztatója elérhető a http:// www.audi.de/betroffenenrechte weboldalon.

A ŠKODA AUTO a.s elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Csehország
e-mail cím: dpo@skoda-auto.cz
A ŠKODA AUTO a.s adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.skoda-auto.com/data-privacy weboldalon.

A SEAT, S.A. elérhetőségei az alábbiak:
Cím: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona), Spanyolország
e-mail cím: dataprotection@seat.es
A SEAT, S.A. adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.seat.com/corporate/privacy-policy.html weboldalon.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
e-mail cím: dpo@porsche.hu
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/kapcsolat/adatkezeles weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Ön bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Ön Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Ön tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Ön kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti Önt.

Ön bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Ön írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az Ön által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről Önt értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről Önt.

Amennyiben Ön nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató IX. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató I. pontja szól.

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt Ön kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató IX. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Önnel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos személyes adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz esedékességre vonatkozó értesítés a jótállási időszak alatt

Az Ön tulajdonában vagy használatában álló gépjárműre vonatkozó jótállás (hétköznapi nevén garancia) időtartama alatt Önt a gépjármű adásvételi szerződésben vagy egyéb alkalommal megadott telefonos elérhetőségén (telefonon vagy sms-ben) megkereshetjük a szerviz időpont esedékességére történő figyelmeztetéssel és szerviz időpont foglalással kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a jótállás időszaka alatt a gyártó által előírt időszakos szerviz intervallum elmulasztása a jótállás elvesztésével járhat, a fenti megkereséssel célunk annak biztosítása, hogy az adásvételi szerződés alapján biztosított jogosultságaival a jótállás teljes ideje alatt élhessen. 

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése.

IX.1.4. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.5. Biztosítási kárügyintézés

Abban az esetben, ha az Ön gépjárművének javítását a biztosító egészben vagy részben megtéríti, a biztosításhoz kapcsolódó ügyintézés során vállaltunk jellemzően az alábbi személyes adatokat rögzíti és továbbítja a biztosító részére: név, lakcím, telefonszám, járművezető neve, lakcíme (ha eltér), jogosítvány száma, tanú neve, címe, telefonszáma, gépjármű gyártmánya, alvázszáma, motorszáma, rendszáma, biztosítás kötvényszáma, káresemény helyszíne, időpontja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosító részére továbbított személyes adatok tekintetében a biztosító lesz az adatkezelő, ezzel kapcsolatban felvilágosítást Ön az érintett biztosítótól kérhet.

Az adatkezelés célja: a megrendelt szervizszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítási ügyintézés

Az adatok megőrzésének időtartama: 5 év.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.6. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdeken alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.2.6. Műszaki vizsga lejáratával kapcsolatos értesítés

Abban az esetben, ha Vállalatunk nyilvántartása szerint az Ön gépjárművének a műszaki vizsgája rövidesen lejár, a lejáratot megelőzően értesítést küldünk Önnek a műszaki vizsga esedékességéről. Ezen megkereséssel célunk annak biztosítása, hogy az Ön gépkocsija folyamatosan rendelkezzen érvényes forgalmi engedéllyel. Ennek érdekében a gépkocsi forgalmi engedélyének számát és érvényességi idejét rögzítjük rendszerünkben.

Az adatkezelés indoka az Ön jogos érdekének érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: folyamatos ügyfélkapcsolat esetén az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, egyébként a forgalmi engedély Vállalatunk által rögzített érvényességi idejének lejártát követő legfeljebb öt év.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az Önről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az Ön személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az Ön felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Ön bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben Ön hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk az Ön adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást Ön vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az Ön név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az Ön beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

IX.4. Jogszabály alapján kötelező adatkezelések

IX.4.1.  A pénzmosási törvény alapján végzett ügyfél-átvilágítás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben („Pmt.”) előírt feltételek teljesülése esetén vállaltunk köteles a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedések megtételére. Ennek keretében Vállalatunk a Pmt. által előírt személyes adatokat rögzíti, továbbá az Ön személyazonosító igazolványáról és lakcímkártyájáról másolatot készítünk. A rögzített adatokat és a személyazonosító okmányokról készült másolatokat a Pmt-ben meghatározott esetekben vállalatunk az illetékes hatóságok felé továbbíthatja.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás alapjául szolgáló ügylet teljesítésétől számított 8 év.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

[Kelt]
[cégnév]

Összefoglaló táblázat a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és megőrzési idejéről